Usvojen prora?un Op?ine ?itluk za 2017. godinu

Ispis

vije?e Na 4. redovitoj sjednici Op?inskog vije?a ?itluk, vije?nici su jednoglasno usvojili prijedlog plana prora?una Op?ine ?itluk za 2017. godinu. Usvojenim planom prora?una Op?ine ?itluk za 2017. godinu prihodi, primici i kreditna zaduenja predvi?ena su u iznosu od 7.682.000,00 KM, dok su rashodi i izdaci predvi?eni u iznosu od 7.672.000,00 KM, s prora?unskom pri?uvom od 10.000,00 KM. Tako?er, na dananjoj sjednici usvojena je odluka o izvrenju prora?una za 2017. godinu, a obje spomenute odluke vije?nicima je obrazloio Pavo Zovko, pomo?nik na?elnika za financije.


Vije?nici Op?insko vije?e ?itluk na dananjoj sjednici otvorili su raspravu o Pravilniku o uvjetima, na?inu i visini pristojbe za priklju?enje na javnu kanalizaciju. Spomenutim pravilnikom ure?uje se postupak priklju?enja objekata na objekte i ure?aje sustava javne odvodnje otpadnih voda na podru?ju op?ine ?itluk a na poseban na?in: obveze korisnika i davatelja usluga kod postupka priklju?enja, tehni?ko-tehnoloki uvjeti za priklju?enje, rokovi i naknada za priklju?enje. Budu?i da su tijekom rasprave izneseni razli?iti prijedlozi za unaprje?enje spomenutog akta, na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?, predlagatelj ove to?ke dnevnog reda, povukao je to?ku s dnevnog reda kako bi dao dodatni prostor za dostavljanje svih dobronamjernih prijedloga, nakon ?ega ?e spomenuti Pravilnik biti ponovno razmatran na sjednici OV ?itluk.

Na 4. sjednici vije?nici OV ?itluk usvojili su Odluku o usvajanju Zoning plana turisti?ke zone T1 i T2 K.O. Me?ugorje, kao i Odluka o provo?enju Zoning plana turisti?ke zone T1 i T2 K.O. Me?ugorje za razdoblje 2016.-2023. godine.
Jednoglasno su usvojeni prijedlozi kona?nog imenovanja ?lanova: Upravnog vije?a Centra za socijalni rad ?itluk, Upravnog vije?a Kulturno-informativnog centra ?itluk, kolskog odbora Osnovne kole ?erin u ?erinu i Upravnog vije?a Gradske ljekarne ?itluk, koje je uvrteno u dnevni red na po?etku sjednice kao dopuna dnevnog reda.

Nakon provedene rasprave na ?etverogodinji mandat u Organizacijski odbor Turisti?ko-kulturno gospodarske manifestacije Dani berbe gro?a Brotnjo imenovani su: Predrag Smoljan - predsjednik Odbora, Marin Radii? - zamjenik predsjednika Odbora, te ?lanovi Borislav imovi?, Andrija Stoji?, Marin Sivri?, Kreimir Mili?evi? i Tihomir Prusina.

Tako?er, na 4. sjednici OV ?itluk imenovano je Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Op?ine ?itluk, ?iji su ?lanovi: Predrag Smoljan, predsjednik Povjerenstva, Marin Radii?, zamjenik predsjednika Povjerenstva, Marina Zubac, Ilija ego, Dragan Soldo, Nikola Buhovac i Ivan Sivri?.

Vije?nicima OV ?itluk na dananjoj sjednici izvje?a o radu za 2016. godinu prezentirali su Borislav imovi?, v.d. ravnatelja KIC-a ?itluk, i Mladenka Stoji?, javna pravobraniteljica op?ine ?itluk.

Nakon usvajanja izvje?a o radu Kulturno-informativnog centra i Javnog pravobraniteljstva, vije?nici su informirani o provedbi Odluke o uvo?enju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa - ekoloke pristojbe, te su se na traenje predlaga?a, vije?nika Drage Vasilja, koji je u svom prijedlogu za izmjenu ove odluke prezentirao stav Vije?a MZ Me?ugorje i Bijakovi?i, sukladno kojem bi izmjene i dopune Odluke o uvo?enju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa - ekoloke pristojbe trebale i?i u smjeru 50 % smanjivanja posebnog komunalnog doprinosa, izjasnili o prijedlogu za izmjene i dopune.

Ovakav prijedlog izmjena i dopuna odluke, nakon uvrtavanja na sjednicu i provedene rasprave nije dobio potrebnu ve?inu za usvajanje.

vije?e

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537