Natje?aj za prijem djelatnika u OG Brotnjo

Ispis
Na temelju ?l. 85. i 85 a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (NN HN/K-a br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), ?l. 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HN/K (NN HN br.3/09), ?l. 38. i 67. Statuta Osnovne glazbene kole Brotnjo u ?itluku, Odluke kolskog odbora ur. broj: 56-02-13/2017 od 17.01.2017. godine, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i porta HN/K broj: 05-02-36-2168/16 od 20.12.2016. godine te izmjene suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i porta HN/K broj: 05-02-36-2168-1/16 od 11.01.2017. godine, kolski odbor Osnovne glazbene kole Brotnjo u ?itluku raspisuje sljede?i:

N A T J E ? A J
za prijem djelatnika za sljede?a radna mjesta:

A) na odre?eno vrijeme do 15.07.2017. godine

1. U?ITELJ GLASOVIRA 6 izvritelja (22 sata tjedno)
2. U?ITELJ GITARE 3 izvritelja (22 sata tjedno)
3. U?ITELJ TRUBE .. 1 izvritelj (11 sati tjedno)
4. U?ITELJ HARMONIKE . 2 izvritelja (22 sata tjedno)
5. U?ITELJ KLARINETA 1 izvritelj (22 sata tjedno)
6. U?ITELJ VIOLINE ..1 izvritelj (22 sata tjedno)
7. RA?UNOVODSTVENO - ADMINISTRATIVNI DJELATNIK ...... 1 izvritelj (puno radno vrijeme)

B) na odre?eno vrijeme do 15.07.2017. godine (podru?ni odjeli)

1. U?ITELJ TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (Bijakovi?i) 1 izvritelj (11 sati tjedno)
2. U?ITELJ TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (?erin) 1 izvritelj (11 sati tjedno)

C) na neodre?eno vrijeme

1. U?ITELJ FLAUTE 1 izvritelj (22 sata tjedno)
2. U?ITELJ TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA..1 izvritelj (22 sata tjedno)

Tjedna nastavna norma odre?uje se po?etkom kolske godine u skladu sa potrebama kole.

UVJETI NATJE?AJA:
Pored op?ih uvjeta propisanih Zakonom o radu ("Slubene novine F BiH" broj:26/16), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (NN HN/K br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i ostalim normativnim aktima kole.

Za radna mjesta pod A) to?ke 1,2,3,4,5 i 6 pod B) to?ke 1 i 2, i pod C) to?ke 1 i 2 kandidati moraju imati odgovaraju?u VS ili VSS.
Za radna mjesta pod C) kandidati moraju imati poloen stru?ni ispit.

Za radno mjesto pod A) to?ka 7 kandidat mora imati najmanje SSS ekonomskog smjera.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su duni podnijeti sljede?u obveznu dokumentaciju:
prijava za natje?aj (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu)
kratak ivotopis
ovjerena kopija diplome/svjedodbe o zavrenoj stru?noj spremi
ovjerena kopija rjeenja o nostrifikaciji diplome ako je ista ste?ena u inozemstvu
original ili ovjerena kopija uvjerenja o dravljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
ovjerena kopija osobne iskaznice
original ili ovjerena kopija uvjerenja o prebivalitu

Pored navedene obvezne dokumentacije kandidati trebaju dostaviti i sljede?u dodatnu dokumentaciju ako je posjeduju (original ili ovjerena kopija):
dokaz o radnom stau - mjerodavni dokument nadlene institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci
uvjerenje/potvrda o duini ?ekanja na posao nadlene Slube za zapoljavanje
uvjerenje o poloenom stru?nom ispitu
potvrdu o poginulom ?lanu ue obitelji u domovinskom ratu

Kandidati koji budu izabrani duni su dostaviti lije?ni?ko uvjerenje i uvjerenje nadlenog Op?inskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Natje?aj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natje?aja, o eventualnom intetvjuu bit ?e obavijeteni.

Prijavu sa traenom dokumentacijom kandidati su duni dostaviti isklju?ivo putem pote i to preporu?enom poiljkom sa naznakom:

PRIJAVA NA NATJE?AJ OSNOVNE GLAZBENE KOLE BROTNJO - NE OTVARATI na adresu: Osnovna glazbena kola Brotnjo u ?itluku
Ulica Silvija Strahimira Kranj?evi?a broj 2
88260 ?itluk

Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e biti razmatrane.

Napomena: Natje?ajna dokumenatcija prijavljenih kandidata se ne vra?a.


kolski odbor Osnovne glazbene kole Brotnjo u ?itluku
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537