Natječaj za prijem djelatnika u OGŠ Brotnjo

Ispis
Na temelju čl. 85. i  85 a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ/K-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K (“NN HNŽ” br.3/09), čl. 38. i 67. Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, Odluke Školskog odbora ur. broj: 56-02-13/2017 od 17.01.2017. godine, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K broj: 05-02-36-2168/16 od 20.12.2016. godine te izmjene suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K broj: 05-02-36-2168-1/16 od 11.01.2017. godine,  Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku raspisuje sljedeći:

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika za sljedeća radna mjesta:

A) na određeno vrijeme do 15.07.2017. godine

1. UČITELJ GLASOVIRA……………………… 6  izvršitelja (22 sata tjedno)
2. UČITELJ GITARE …………………………… 3  izvršitelja (22 sata tjedno)
3. UČITELJ TRUBE …………………………….. 1  izvršitelj (11 sati tjedno)
4. UČITELJ HARMONIKE ……………………. 2  izvršitelja (22 sata tjedno)
5. UČITELJ KLARINETA ……………………… 1 izvršitelj (22 sata tjedno)
6. UČITELJ VIOLINE …………………………..1 izvršitelj (22 sata tjedno)
7. RAČUNOVODSTVENO - ADMINISTRATIVNI DJELATNIK ...... 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

B) na određeno vrijeme do 15.07.2017. godine (područni odjeli)

1. UČITELJ TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (Bijakovići) ……… 1 izvršitelj (11 sati tjedno)
2. UČITELJ TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA (Čerin)……… 1 izvršitelj (11 sati tjedno)

C) na neodređeno vrijeme

1. UČITELJ FLAUTE ……………………………1 izvršitelj (22 sata tjedno)
2. UČITELJ TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA……..1 izvršitelj (22 sata tjedno)

“Tjedna nastavna norma određuje se početkom školske godine u skladu sa potrebama škole.”

UVJETI NATJEČAJA:
Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ("Službene novine F BiH" broj:26/16), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ/K“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i ostalim normativnim aktima škole.

Za radna mjesta pod A) točke 1,2,3,4,5 i 6 pod B) točke 1 i 2, i pod C) točke 1 i 2 kandidati moraju imati odgovarajuću VŠS ili VSS.
Za radna mjesta pod C) kandidati moraju imati položen stručni ispit.

Za radno mjesto pod A) točka 7 kandidat mora imati najmanje SSS ekonomskog smjera.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su dužni podnijeti sljedeću obveznu dokumentaciju:
•    prijava za natječaj (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu)
•    kratak životopis
•    ovjerena kopija diplome/svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
•    ovjerena kopija rješenja o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu
•    original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
•    ovjerena kopija osobne iskaznice
•    original ili ovjerena kopija uvjerenja o prebivalištu

Pored navedene obvezne dokumentacije kandidati trebaju dostaviti i sljedeću dodatnu dokumentaciju ako je posjeduju (original ili ovjerena kopija):
•    dokaz o radnom stažu - mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci
•    uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao nadležne Službe za zapošljavanje
•    uvjerenje o položenom stručnom ispitu
•    potvrdu o poginulom članu uže obitelji u domovinskom ratu

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti liječničko uvjerenje i uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, o eventualnom intetvjuu bit će obaviješteni.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti isključivo putem pošte i to preporučenom pošiljkom sa naznakom:

„PRIJAVA NA NATJEČAJ OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE BROTNJO - NE OTVARATI“ na adresu: Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića broj 2
88260 Čitluk

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Natječajna dokumenatcija prijavljenih kandidata se ne vraća.


Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku   
 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537