Prezentirana svrha, namjena i planirane aktivnosti za izradu Geoportala

Ispis

geoportalDjelatnici Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegova?ko-neretvanske upanije (Uprava) na ?elu sa ravnateljem Ivanom Leskom ju?er su posjetili Op?inu ?itluk, gdje su se sastali sa na?elnikom Marinom Radii?em i njegovim suradnicima, na temu izrada Geoportala HN-a.

Sastanku su jo prisustvovali i predstavnici tvrtke Geometrika d.o.o. iz Gruda, koja je u ulozi izra?iva?a portala izvrila prezentaciju sadraja i funkcioniranja Geoportala. Na sastanku je prezentirana svrha, namjena i planirane aktivnosti za izradu Geoportala.

Svrha Geoportala je da se svim zainteresiranim korisnicima osigura uvid u prostorne podatke koji su po svojoj prirodi javni. Izradom Geoportala osigurati ?e se uvjeti za bru razmjenu podataka nadlenih upanijskih institucija i jedinica lokalne samouprave (JLS) u digitalnoj formi. Na taj na?in ?e se omogu?iti razvitak sustava e-uprave. Namjena Geoportala HN-a je, da se svim upanijskim organima, te slubama za upravu u JLS omogu?i koritenje prostornih podataka kojima raspolau: Uprava, Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, JLS i Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede HN-e.

Realizacija projekta Izrade Geoportala zapo?ela je krajem prole godine, nakon provedenog javnog natje?aja. Izrada Geoportala ide fazno, tako se u prvoj fazi na Geoportal postavljaju podatci Uprave, a zatim ?e institucija po institucija, nakon to osigura podatke iz svoje nadlenosti, iste objavljivati na Geoportalu. Objavom vlastitih podataka na Geoportalu svaka institucija ?e osigurati pristup svim do tada raspoloivim podatcima. Fakti?ki Geportal bi trebao stalno rasti i obuhva?ati sve digitalne prostorne podatke kojima raspolau upanijske institucije i JLS na podru?ju upanije. Pristup Geoportalu imat ?e ovlateni djelatnici spomenutih institucija koje se bave prostornim podatcima.

Ova prigoda je iskoritena za razgovor o suradnji op?ine ?itluk i upanijske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na podru?ju uspostave i odravanje Adresnog registra, auriranja katastarskih podataka i potpore Uprave Op?ini ?itluk u rjeavanju problema vezanih za upis prava vlasnitva na gra?evinskom zemljitu.

geoportal

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537