Natječaj za radna mjesta - OŠ Čerin

Ispis
U skladu s člankom 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine HNŽ"  br.:5/00,4/04,5/04,1/14i7/16), članka 10 Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-u, ("Narodne novine HNŽ", broj: 3/09), Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 05-02-40-2243/16. od 19.12.2016. godine, Povjerenstvo s ovlastima Školskog odbora Osnovne škole Čerin je na sjednici održanoj 30.12.2016. godine donijelo odluku broj 10-02-555/16 o raspisivanju 

N A T J E Č A J
za radna mjesta


a.)    određeno vrijeme do 15.7.2017. godine

1. učitelj  njemačkog jezika    1 izvršitelj (8 sata tjedno)
2. učitelj tehničke kulture    1 izvršitelj (7 sati tjedno)
3. učitelj talijanskog jezika    1 izvršitelj (4 sata tjedno)
4. učitelj fizike     1 izvršitelj (2 sata tjedno)
5. učitelj matematike     1 izvršitelj (12 sati tjedno)
6. spremačica     1 izvršitelj-radno mjesto PO.Ograđenik
7. učitelj katoličkog vjeronauka     1 izvršitelj (2 sata tjedno) 

b.)    određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog bolovanja, a najkasnije do 15.7.2017. godine

1.    učitelj razredne nastave     1 izvršitelj

Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH („Službene novine FBiH„ br.26/16) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju
HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16).  

Kandidati su pod obveznom i dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata. Pod  obveznom dokumentacijom podrazumijeva se:
Prijava na natječaj, životopis, diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati   pored  navedenih obveznih dokumenata trebaju dostaviti i dodatne dokumente utvrđene Pravilnikom o kriterijima za bodovanje kandidata i izbora na radna mjesta u Osnovnoj školi Čerin.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, radna knjižica (ili mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži natječajem, uvjerenje o dužini čekanja na posao  nakon stjecanja stručne spreme koja se  traži natječajem, uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja, dokaz o statusu branitelja i članova njihove uže obitelji.

Za radno mjesto pod točkom a.) redni broj 6. - potrebna je završena osnovna škola i dostaviti obveznu dokumentaciju i od dodatne dokumentacije: uvjerenje o radnom stažu na istim ili sličnim poslovima traženim natječajem i dužina čekanja na posao.
Kandidati koji budu primljeni prije zaključivanja Ugovora o radu dužni su dostaviti: uvjerenje o radnoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati izričito poštom, na poleđini napisati i  kontakt telefon.

OSNOVNA ŠKOLA ČERIN, 88265 ČERIN
– za natječajno povjerenstvo.

Natječajno povjerenstvo će obaviti intervju sa kandidatima.

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Ravnatelj

Pero Petrušić

Predsjednik Povjerenstva

sa ovlastima Školskog Odbora

Silvana Smoljan

 

 

 

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537