Natje?aj za radna mjesta - O ?erin

Ispis
U skladu s ?lankom 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine HN" br.:5/00,4/04,5/04,1/14i7/16), ?lanka 10 Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HN-u, ("Narodne novine HN", broj: 3/09), Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i porta broj: 05-02-40-2243/16. od 19.12.2016. godine, Povjerenstvo s ovlastima kolskog odbora Osnovne kole ?erin je na sjednici odranoj 30.12.2016. godine donijelo odluku broj 10-02-555/16 o raspisivanju

N A T J E ? A J
za radna mjesta


a.) odre?eno vrijeme do 15.7.2017. godine

1. u?itelj njema?kog jezika 1 izvritelj (8 sata tjedno)
2. u?itelj tehni?ke kulture 1 izvritelj (7 sati tjedno)
3. u?itelj talijanskog jezika 1 izvritelj (4 sata tjedno)
4. u?itelj fizike 1 izvritelj (2 sata tjedno)
5. u?itelj matematike 1 izvritelj (12 sati tjedno)
6. sprema?ica 1 izvritelj-radno mjesto PO.Ogra?enik
7. u?itelj katoli?kog vjeronauka 1 izvritelj (2 sata tjedno)

b.) odre?eno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog bolovanja, a najkasnije do 15.7.2017. godine

1. u?itelj razredne nastave 1 izvritelj

Uvjeti natje?aja: Kandidati pored op?ih uvjeta predvi?enih Zakonom o radu FBiH (Slubene novine FBiH br.26/16) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvr?ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju
HN-a (Narodne novine HN-a br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16).

Kandidati su pod obveznom i dodatnom dokumentacijom duni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata. Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se:
Prijava na natje?aj, ivotopis, diploma/svjedodba o ste?enoj stru?noj spremi, izvod iz mati?ne knjige ro?enih uvjerenje o dravljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati pored navedenih obveznih dokumenata trebaju dostaviti i dodatne dokumente utvr?ene Pravilnikom o kriterijima za bodovanje kandidata i izbora na radna mjesta u Osnovnoj koli ?erin.

Uvjerenje o poloenom stru?nom ispitu, radna knjiica (ili mjerodavni dokument nadlene institucije za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o radnom stau u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru?noj spremi koja se trai natje?ajem, uvjerenje o duini ?ekanja na posao nakon stjecanja stru?ne spreme koja se trai natje?ajem, uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja, dokaz o statusu branitelja i ?lanova njihove ue obitelji.

Za radno mjesto pod to?kom a.) redni broj 6. - potrebna je zavrena osnovna kola i dostaviti obveznu dokumentaciju i od dodatne dokumentacije: uvjerenje o radnom stau na istim ili sli?nim poslovima traenim natje?ajem i duina ?ekanja na posao.
Kandidati koji budu primljeni prije zaklju?ivanja Ugovora o radu duni su dostaviti: uvjerenje o radnoj sposobnosti, uvjerenje o nekanjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Natje?aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave na natje?aj s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati izri?ito potom, na pole?ini napisati i kontakt telefon.

OSNOVNA KOLA ?ERIN, 88265 ?ERIN
za natje?ajno povjerenstvo.

Natje?ajno povjerenstvo ?e obaviti intervju sa kandidatima.

Kandidati ?e biti blagovremeno obavijeteni o terminu intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e se uzeti u razmatranje.


Ravnatelj

Pero Petrui?

Predsjednik Povjerenstva

sa ovlastima kolskog Odbora

Silvana Smoljan

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537