Natje?aj za radna mjesta u O fra Didaka Bunti?a

Ispis
Na temelju ?lanka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Narodne novine HN-a br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.) ?lanka 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HN-a (Narodne novine HN-a br. 3/09.) suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i porta HN-a broj: 05-02-40-2415/16 od 19.12.2016. godine, kao i Odluke kolskog odbora o raspisivanju natje?aja ur. broj: 06-02-1185/16 od 29.12.2016. godine, kolski odbor Osnovne kole fra Didaka Bunti?a ?itluk, raspisuje

N A T J E ? A J
za radna mjesta


A.) na odre?eno vrijeme do 15.07.2017. godine
1. u?itelj likovne kulture 1 izvritelj (5 sati tjedno)
2. u?itelj njema?kog jezika 1 izvritelj (14 sati tjedno)
3. u?itelj talijanskog jezika 1 izvritelj (12 sati tjedno)
4. u?itelj hrvatskog jezika 1 izvritelj (18 sati tjedno)
5. u?itelj matematike 1 izvritelj (4 sata tjedno)
6. u?itelj fizike 1 izvritelj (14 sati tjedno)
B.) na odre?eno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta, a najkasnije do 15.07.2017. godine
1. u?itelj engleskog jezika 1 izvritelj (19 sati tjedno)
2. u?itelj katoli?kog vjeronauka 1 izvritelj (20 sati tjedno)
C.) na neodre?eno vrijeme
1. u?itelj glazbene kulture 1 izvritelj (18 sati tjedno)
2. pedagog kole 1 izvritelj (puno radno vrijeme)
3. djelatnik na odravanju ?isto?e 1 izvritelj (puno radno vrijeme)


Uvjeti natje?aja: Kandidati pored op?ih uvjeta predvi?enih Zakonom o radu F BiH (Slubene novine F BiH br. 26/16.) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvr?ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN-a (Narodne novine HN-a br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14 i 7/16.)

Svi kandidati pored op?ih uvjeta utvr?enih Zakonom trebaju imati:

- za radna mjesta pod to?kom a.) redni broj 1, 2, 3, 4, 5, 6. to?kom b.) redni broj 1, 2. i to?kom c.) redni broj 1, 2. - via ili visoka stru?na sprema
- za radno mjesto pod to?kom b.) redni broj 2. - viu ili visoku stru?nu spremu odgovaraju?eg smjera, kanonsko poslanje za pou?avanje katoli?kog vjeronauka
- za radno mjesto pod to?kom c.) redni broj 3. - zavrena osnovna kola

Kandidati su pod obveznom i rangiraju?om/dodatnom dokumentacijom duni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata. Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se:
prijava za natje?aj, kratak ivotopis, diploma/svjedodba o zavrenoj stru?noj spremi (ukoliko je izdata u stranoj dravi dostaviti nostrifikaciju diplome), izvod iz mati?ne knjige ro?enih, uvjerenje o dravljanstvu, preslika osobne iskaznice i uvjerenje nadlenog Op?inskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati, pored navedenih obveznih dokumenata, trebaju dostaviti i rangiraju?e/dodatne dokumente utvr?ene Kriterijima za izbor kandidata prijavljenih na natje?aj za slobodna radna mjesta:
dokaz o radnom stau - mjerodavni dokument nadlene institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci, uvjerenje/potvrda o duini ?ekanja na posao nadlene Slube za zapoljavanje, uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija.

Za radno mjesto pod to?kom c.) redni broj 3. kandidati ne trebaju dostavljati dokaz o radnom stau, kao i uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tijekom kolovanja. Primljeni kandidati su po prijemu u radni odnos, odnosno do zaklju?enja Ugovora o radu duni dostaviti lije?ni?ko uvjerenje. Natje?aj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e se uzeti u razmatranje. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natje?aja, Natje?ajno povjerenstvo provest ?e intervju. Kandidati su u prijavi za natje?aj duni dostaviti kontakt telefon i mail adresu, kako bi naknadno mogli biti pozvani na intervju.

Prijave na natje?aj s odgovaraju?om dokumentacijom dostaviti potom na adresu:

Osnovna kola fra Didaka Bunti?a ?itluk, Kralja Tomislava 94. 88 260 ?itluk s naznakom "za natje?aj"

Predsjednica kolskog odbora
Matija Macan, prof.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537