Natječaj za radna mjesta u OŠ fra Didaka Buntića

Ispis
Na temelju članka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.) članka 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 3/09.) suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-40-2415/16 od 19.12.2016. godine, kao i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja ur. broj: 06-02-1185/16 od 29.12.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk, raspisuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta


A.)    na određeno vrijeme do 15.07.2017. godine
1.    učitelj likovne kulture            1 izvršitelj (5 sati tjedno)
2.    učitelj njemačkog jezika        1 izvršitelj (14 sati tjedno)
3.    učitelj talijanskog jezika        1 izvršitelj (12 sati tjedno)
4.    učitelj hrvatskog jezika            1 izvršitelj (18 sati tjedno)
5.    učitelj matematike            1 izvršitelj (4 sata tjedno)
6.    učitelj fizike                1 izvršitelj (14 sati tjedno)
B.)    na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta, a najkasnije do 15.07.2017. godine
1.    učitelj engleskog jezika            1 izvršitelj (19 sati tjedno)
2.    učitelj katoličkog vjeronauka        1 izvršitelj (20 sati tjedno)
C.)    na neodređeno vrijeme
1.    učitelj glazbene kulture            1 izvršitelj (18 sati tjedno)
2.    pedagog škole                1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
3.    djelatnik na održavanju čistoće        1 izvršitelj (puno radno vrijeme)


Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BiH“ br. 26/16.) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14 i 7/16.)

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

-    za radna mjesta pod točkom a.) redni broj 1, 2, 3, 4, 5, 6. točkom b.) redni broj 1, 2. i točkom c.) redni broj 1, 2. - viša ili visoka stručna sprema
-    za radno mjesto pod točkom b.) redni broj 2. - višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera, kanonsko poslanje za poučavanje katoličkog vjeronauka
-    za radno mjesto pod točkom c.) redni broj 3. - završena osnovna škola

Kandidati su pod obveznom i rangirajućom/dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata. Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se:
prijava za natječaj, kratak životopis, diploma/svjedodžba o završenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome), izvod iz matične knjige rođenih,  uvjerenje o državljanstvu,  preslika osobne iskaznice i uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati, pored navedenih obveznih dokumenata, trebaju dostaviti i rangirajuće/dodatne dokumente utvrđene Kriterijima za izbor kandidata prijavljenih na natječaj za slobodna radna mjesta:
dokaz o radnom stažu - mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci, uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao nadležne Službe za zapošljavanje, uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija.

Za radno mjesto pod točkom c.) redni broj 3. kandidati ne trebaju dostavljati dokaz o radnom stažu, kao i uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tijekom školovanja. Primljeni kandidati su po prijemu u radni odnos, odnosno do zaključenja Ugovora o radu dužni dostaviti liječničko uvjerenje. Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju. Kandidati su u prijavi za natječaj dužni dostaviti kontakt telefon i mail adresu, kako bi naknadno mogli biti pozvani na intervju.

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk, Kralja Tomislava 94. 88 260 Čitluk s naznakom "za natječaj"

 

Predsjednica Školskog odbora
Matija Macan, prof.

 

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537