Natje?aj za popunu radnog mjesta - Diplomirani socijalni radnik

Ispis
Na temelju Odluke Upravnog vije?a Centra za socijalni rad ?itluk broj:3200/16 od 22.12.2016. godine, raspisuje se:
NATJE?AJ
ZA POPUNU RADNOG MJESTA
Diplomirani socijalni radnik- 1 izvritelj,
rad na neodre?eno vrijeme

- na poslovima socijalnog radnika za zatitu braka,obitelji i djece, maloljetnih osoba,posvojenja i tretman djece i mladei sa poreme?ajima u ponaanja

Pored op?ih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa odre?enih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijede?e posebne uvjete:

1.Visoka stru?na sprema (VSS,VII stupanja),diplomirani socijalni radnik,odnosno magistar socijalnog rada sa zavrenim drugim ciklusom visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja-240 ECTS bodova,zavren Fakultet politi?kih znanosti ili Filozofski fakultet smjer socijalni rad i

2.1 (jedna) godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu s molbom i kra?im ivotopisom potrebno je priloiti sljede?e dokumente-original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci):

  • diplomu ili uvjerenje o stru?noj spremi( i rjeenje o nostrifikaciji ako fakultet nije zavren u BiH)
  • uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija
  • izvadak iz mati?ne knjige ro?enih
  • uvjerenje o dravljanstvu
  • uvjerenje o prebivalitu
  • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traenoj vrsti radnog iskustva)
  • potvrda ili uvjerenje nadlene slube za zapoljavanje o provedenom vremenu ?ekanja na posao, nakon ste?ene diplome stru?ne spreme

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natje?aja obavit ?e se intervju prije izbora (o vremenu obavljanja intervjua kandidati ?e biti upoznati).

Natje?aj ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e se uzimati u razmatranje.

Uz prijavu obvezno dostaviti kontakt adresu i broj telefona.

Prijave s navedenom dokumentacijom slati potom na adresu:
Centar za socijalni rad ?itluk
Trg Duhanski br.6.
88 260 ?ITLUK
S naznakom Prijava na natje?aj NE OTVARAJ

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537