Op?ina ?itluk i Op?ina abljak pripremaju projekt prekograni?ne suradnje

Ispis

ste?ci Op?ina ?itluk i Op?ina abljak iz Crne Gore pripremaju zajedni?ki projekt prekograni?ne suradnje Odrivi turizam poboljan kroz aktivnosti zajednica za kulturnu batinu prekograni?nog podru?ja Op?ine abljak i Op?ine ?itluk. Dvjema op?inama u pripremi ovog projekta na raspolaganje se stavila GTF Inicijativa za odrivi rast, pa je stoga ju?er u Uredu na?elnika Op?ine ?itluk odran sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Op?ine ?itluk, GTF Inicijative za odrivi rast, Udruge Ste?ak i Razvojne agencije NERA iz Nema. Na spomenutom sastanku na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii? potpisao je deklaraciju vode?eg aplikanta kojom je Op?ina ?itluk prihvatila ulogu nositelja projekta prekograni?ne suradnje.

Projekt prekograni?ne suradnje izme?u op?ina ?itluk i abljak ima za cilj promociju ste?aka u kulturno-turisti?ke svrhe i njihovo uzdizanje na nivo turisti?kog brenda u sklopu cjelokupne ponude op?ina ?itluk i abljak, te ?e biti apliciran u IPA Program prekograni?ne suradnje BiH i Crne Gore financiran iz europskih fondova.

Op?ina ?itluk ?e sa svojim jedinstvenim PADOR brojem biti nositelj cjelokupnog projekta koji ?e biti apliciran kroz sustav za prijavu projekata PADOR. Status nositelja projekta zna?i da bi Op?ini ?itluk u slu?aju prihva?anja projekta pripao ve?i iznos odobrenih sredstava.

- Iznos koji bi Op?ina ?itluk mogla dobiti za ovu svrhu je do 250.000 eura. Novac dobiven iz europskih fondova za ovaj projekt mogao bi se koristiti isklju?ivo u svrhu zatite ste?aka, njihovu turisti?ku promidbu, to bi u kona?nici uvelike doprinijelo popularizaciji op?ine ?itluk na ?ijem se podru?ju nalazi oko 600 ste?aka kazao nam je nakon odranog sastanka Slaven Markota, djelatnik Op?ine ?itluk koji aktivno sudjeluje u pripremi nekoliko projekata prekograni?ne suradnje.

Markota nam je tako?er kazao kako su ste?ci u crnogorskoj op?ini abljak od srpnja ove godine uvrteni na UNESCO listu svjetske batine, ali i da je turistima koji posje?uju op?inu ?itluk uglavnom nepoznato da na podru?ju nae op?ine postoji veliki broj srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika i posebice istaknuo ste?ke na lokalitetu Bakri (Veliki Ogra?enik) i ste?ak na groblju Mainovac (Vionica) koji je uvrten na popis nacionalnih spomenika BiH.

- Danas smo posjetili op?inu ?itluk kako bismo razgovarali o suradnju u okviru europskog projekta sa nadlenim u Op?ini ?itluk o razvoju lokacija ste?aka kao budu?eg turisti?kog potencijala i jako smo zadovoljni sa prijemom koji smo imali. Ljudi s kojima smo razgovarali jako dobro razumiju ovo pitanje i uistinu dijelimo istu viziju da treba zatiti, promovirati i bolje koristiti to blago koje op?ina ?itluk posjeduje kazala nam je Mary Ann Rukavina Cipeti?, direktorica udruge GTF sa sjeditem u Zagrebu.

Nakon odranog sastanka na kojemu je uspostavljena suradnja slijedi aplikacija koncept note projekta. Koncept nota projekta bit ?e detaljno dogovoren u sljede?ih desetak dana, na to su sudionici projekta obvezani i rokom, a nakon prihva?anja koncepta nota slijedi otvaranje pune natje?ajne procedure koja je u slu?aju projekata prekograni?ne suradnje koji su financirani iz europskih fondova propisana strogim pravilima.

Ju?eranjem sastanku nazo?io je Damir Glavini? iz Razvojne agencije NERA iz op?ine Neum koja je izrazila elju sudjelovati zajedno s op?inom ?itluk na budu?im europskim projektima, a Op?ina ?itluk i Op?ina Neum u ovom trenutku imaju jedan zajedni?ki INTERREG projekt koji su aplicirale sa Lu?kom upravom Plo?e.

ste?ci ste?ci

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537