Otvorene prostorije Op?inskog suda ?itluk

Ispis

otvaranje sudaNakon temeljite obnove, adaptacije prostora za potrebe Op?inskog suda i djelomi?nog opremanja, danas su sve?anim presijecanjem vrpce otvorene prostorije Op?inskog suda ?itluk i prostorije Zemljino-knjinog ureda koji po?inje s radom u novoobnovljenoj zgradi.

Po?etkom 2004. godine Op?inski sud ?itluk, Zemljino-knjini ured i Sud za prekraje iz ?itluka premjeteni su u Mostar, i od tada traju nastojanja ?elnih ljudi op?ine ?itluk na povratku institucija, ?ijim je zahtjevima djelomi?no udovoljeno 2010. godine povratkom Zemljino-knjinog ureda.

- Danas smo presretni. Ovo je dobar znak za op?inu ?itluk i itelje Brotnja. Povratak Suda je znak ivota na ovim prostorima i mislim da je suvino govoriti koliko to zna?i za op?inu ?itluk rekao je na po?etku svog dananjeg govora na?elnik Ivo Jerki? i zahvalio svima koji su imali zasluge u povratku premjetenih institucija u ?itluk, na poseban na?in isti?u?i potporu Vlade HN, federalnog i upanijskog ministarstva pravosu?a,Visokog sudbenog i tuiteljskog vije?a te biveg predsjednika Op?inskog suda u Mostaru Marina Zadri?a.

- Predsjednik Vlade nae upanije dr. sc. Nevenko Herceg i njegov prethodnik gospodin Denis Lasi?, zajedno sa ministrima i sa svim naim zastupnicima u upanijskoj skuptini, dali su svoj poseban doprinos. Svi zajedno smo se borili da bi se Sud vratio. Danas smo ovdje u prigodi otvaranja prostorija, ono to jo nedostaje je opremanje informati?kom opremom, no nadam se da ?e i potrebna oprema uskoro biti tu. Imenovana je predsjednica Op?inskog suda ?itluk i uspostava Suda je u tijeku izjavio je na?elnik Jerki? i naglasio kako se nada ?e Op?inski sud ?itluk po?eti raditi u punom kapacitetu do kraja godine.

Kada Sud po?ne s radom u punom kapacitetu u njemu bi trebalo radit 20-ak uposlenika razli?itih zanimanja, to je hvalevrijedan podatak, a nije zanemariva ni uteda na trokovima koje je iziskivao odlazak itelja Brotnja na Op?inski sud u Mostaru. Navedeno upu?uje na zaklju?ak da je povratak Op?inskog suda u ?itluk vaan dan za cijelo Brotnjo, a to su u svojim govorima naglasili na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? i predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Marin Radii?.

- Svjedoci smo povratka institucije koja nije bila ovdje dvanaest godina. Ne bi se sada vra?ao na ono to je bilo, uloili smo dosta truda i zahvaljuju?i pomo?i, institucija koje je na?elnik Jerki? ranije naveo, vratili smo Op?inski sud u ?itluk. Institucija Suda je izuzetno zna?ajna za ivot gra?ana ovdje i otvaranje Suda ?e iteljima nae op?ine smanjiti trokove i utedjeti vrijeme odlaska u Mostar. Zahvaljujem svima koji su pomogli i vjerujem da ?emo u budu?nosti ovdje imati jo ovakvih prigoda zaklju?io je predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii?.

Vanu ulogu u povratku Op?inskog suda u ?itluk imalo je Visoko sudbeno i tuiteljsko vije?e koje je danas u ?itluku predstavljao Admir Suljagi?, direktora Tajnitva VSTV-a Bosne i Hercegovine.

- Gospodine na?elni?e hvala vam na lijepim rije?ima, bila nam je obveza biti vama i gra?anima ?itluka na raspolaganju. Ne bi elio da me se pogreno shvati, ali zaista vi kao na?elnik trebate biti primjer svima onima koji vode op?inske administracije u BiH, moete biti primjer kako netko brine o gra?anima i lokalnoj zajednici koju vodi. Obveza Vlade, ministara i Visokog sudskog i tuiteljskog vije?a je da osiguramo kvalitetne sudske usluge gra?anima i da u?vr?ujemo svoje veze. Kao direktoru Tajnitva bila mi je obveza da s najve?im donatorima u BiH, prije svega osmislim, planiram i prikupim donatorska sredstva da bismo osigurali kvalitetne usluge za pravosu?e rekao je gospodin Suljagi? i pobrojao projekte koji su realizirani u Mostaru, ?apljini i ?itluku.

VSTV nije fokusirano samo na HN pa su u planovima ove institucije i projekti u Trebinju, irokom Brijegu, Ljubukom, Zenici, Biha?u i drugim gradovima, uz stalne napore na popravljanju miljenja kod ga?ana.

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HN ?estitao je na?elnik Jerki?, predsjedniku Op?inskog vije?a Marinu Radii?u i vije?nicima OV ?itluk to su bili ustrajni u svojim zahtjevima i to su ukazali na pogreno proveden preustroj i reorganiziranje pravosudnog sustava kojim je 2004. ukinut Op?inski sud u ?itluku. Tako?er, predsjednik Vlade zahvalio je VSTV-u na pomo?i u realizaciji povratka Op?inskog suda u ?itluk i, izme?u ostalog, rekao:

- Vlada HN u ovom sazivu zagovara ostvarivanje jednakog pristupa pravdi i ostvarivanju prava zajam?enih Ustavom, zakonom i drugim propisima. Na cilj je, u sklopu nae mjerodavnosti i realnih financijskih mogu?nosti, olakati svakodnevni ivot naih gra?ana i omogu?iti im bri pristup pravdi, a sucima omogu?iti bolje uvjete za rad. Stoga ne ?udi to je i prethodni, ali i ovaj saziv Vlade, sudjelovao u financiranju rekonstruiranja i ure?enja zgrade Suda, a kao to vjerojatno znate, obvezali smo se osigurati i sredstva za pla?e uposlenih te nabavu informati?ke opreme u Sudu. Otvaraju?i obnovljenu i dogra?enu zgradu Suda, vjerujem kako izraavam nau zajedni?ku elju da oni koji ?e u njoj raditi budu opredijeljeni ka neovisnosti, nepristranosti, stru?nosti, u?inkovitosti i odgovornosti pravosudnih tijela u slubi gra?ana pruaju?i im pravnu sigurnost i zatitu njihovih prava i interesa.

Nakon sve?anog presijecanja vrpce uslijedio je obilazak obnovljenih prostorija Op?inskog suda ?itluk.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537