Vrgorac: Otvoreno pismo Ministarstvu branitelja Republike Hrvatske

Ispis

povjerenstvoVrgorac, 17. studenoga 2013. Na temelju o?evida i turih medijskih napisa, prosvjeda obitelji i rodbine, na temelju nae slubene dunosti i na temelju slubenog priop?enja Ministarstva branitelja, mi, Povjerenstva za obiljeavanje i ure?ivanje grobita iz Drugog svjetskog rata i pora?a na prostoru op?ina Ljubuki i ?itluk te Vicepostulatura postupka mu?enitva Fra Leo Petrovi? i 65 subra?e Ministarstvu branitelja drave Hrvatske upu?ujemo otvoreno pismo.

Iznenada ste 11. prosinca zapo?eli s iskapanjem masovne grobnice rtava komunisti?kog zlo?ina na Novom groblju u Vrgorcu. Niti smo bili obavijeteni mi kao oni koji smo po slubenoj dunosti izravno zainteresirani za ovu masovnu grobnicu, niti su bile obavijetene obitelji i rodbina pobijenih, niti javnost preko medija. Zbog ?ega tako?

Pourili smo na mjesto doga?aja, zahvaljuju?i neslubenoj dojavi, i o?evidom utvrdili da se iskapanje ne obavlja u potpunosti po stru?nim kriterijima. Netko je, naime, iz nama nejasnih razloga, naloio pojednostavljivanje procedure iskapanja. Tko i zbog ?ega? Drugi dan, 12. prosinca, neslubeno smo saznali da ste zavrili iskapanje, a 13. prosinca izdali ste slubeno priop?enje o svemu. U njemu ste naveli da ste ekshumirali posmrtne ostatke 9 osoba. Nije nita re?eno jesu li to u potpunosti odvojeni posmrtni ostatci ili su samo dvije hrpe, jedna s 9 lubanja i druga sa svim ostalim kostima. Naveli ste i da ste uzeli uzorke za mogu?u DNK analizu. Ako su u pitanju samo dvije hrpe, kako se neslubeno doznaje, sve i da se napravi ta DNK analiza to ?e se predati obiteljima pobijenih? Lubanja doti?noga, a ostalo neka trai me?u hrpom kostiju? Isto tako ne dadne li uzorak za DNK analizu pozitivan rezultat, kako ?e se uzeti drugi od preostalih kostiju, ukoliko su one pomijeane? Rekoste da ste posmrtne ostatke privremeno zbrinuli u grobnici na gradskom groblju? to to zna?i? Da ?e im se tamo samo jo staviti neki natpis nad glavom jer su ve? pokopane, ili ?e se najprije odloiti na nekom dostojnom mjestu, pa onda nakon to budu napravljene sve istrane i druge radnje prekriti hrvatskim stijegom, odnijeti u mjesnu crkvu, sluiti za njih sv. misa zadunica nakon koje ?e u povorci biti pronesene vrgora?kim ulicama do groblja gdje ?e onda dostojanstveno biti pokopane uz dune po?asti, sve do govora mjesnih drutvenih vlasti?

Spomenusmo ono srno to ste rekli o ovoj masovnoj grobnici. Me?utim, niste nita rekli zbog ?ega nije, da po?nemo od po?etka, pozvan sve?enik da se pomoli prije otvaranja masovne grobnice jer su svi pokazatelji da su tamo pokopani Hrvati katolici? Zbog ?ega ?inu iskopavanja nisu nazo?ili, kako je neslubeno poznato, slubeni fotograf i slubeni video snimatelj koji bi biljeili svaku zna?ajniju pojedinost? Zbog ?ega, kako se neslubeno doznaje, nije vo?en podroban dnevnik iskapanja? Zbog ?ega se, opet sude?i prema neslubenim izvorima, nije uloila najve?a mogu?a pozornost da se sa?uvaju svi mogu?i materijalni dokazi, kao i da se svako tijelo pojedina?no iskopa i ozna?i brojem dok moda jednoga dana ne dobije ime i prezime? Zbog ?ega nije nazo?io istrani sudac i zbog ?ega se ne podnosi optunica protiv nepoznatog po?initelja, jer jo ima ivih onih koji su ih doveli do Vrgorca, kao i onih koji su u to vrijeme bili na ?elu Ozne ili njezini pripadnici? Zbog ?ega se javnosti ne podnose informacije o ovoj masovnoj grobnici da bi ih ona onda nadopunila svojim saznanjima? Zbog ?ega nisu obavijetene vlasti BiH, jer su pobijeni njihovi gra?ani?

Prosvjedujemo, dakle, protiv ovakvog na?ina iskapanja ove masovne grobnice, a sli?no se ve? prije, kako izvje?uju neki mediji, dogodilo i u Sincu. Na ovaj na?in pobijeni se ubijaju po drugi put. Kad se sve sabere i oduzme, ostaje zaklju?ak da se ovako radi jer se ele skriti svi drugi tragovi zlo?ina kad se ve? ne mogu skriti kosti. A rezolucija Vije?a Europe o totalitarizmima (me?u kojima je i komunizam) poziva drave da se suo?e s prolo?u, odnosno s komunisti?kim zlo?inima te da se rtvama oda duno potovanje. Zar ovo sli?i na to?

U nadi da ?ete ?uti vapaj ne nas, nego obitelji i rodbine koja nas moli da neto u?inimo, srda?no Vas pozdravljamo. S potovanjem! Vice Nii?, za ljubuko povjerenstvo; Andrija Stoji?, za ?itlu?ko povjerenstvo; fra Miljenko Stoji?, za Vicepostulaturu.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537

Povjerenstvo

Predsjednik:
Slaven Markota

?lanovi:
fra Miljenko Mi?a Stoji?,
Rade Stoji?,
fra Kornelije Kordi?,
Ivica arac,
Andrija Stoji?,
Ilko Prusina,
Ivan Stoji?,
Ivan Sivri?,


Mandat ?lanovima iznosi 4 godine.
Imenovani 28. sije?nja 2016. godine.