Povjerenstva, Upravna vije?a

Ispis

albeno vije?e Op?inskog vije?a op?ine ?itluk

 1. Veronika Volari?, predsjednik
 2. Marija Mileti?, ?lan
 3. Vesna Ljolje, ?lan.

Tajnik: Radojka Mili?evi?.


?lanovi Savjeta Urbanisti?kog plana "ME?UGORJE - BIJAKOVI?I":

 1. Marin Barbari?, predsjednik
 2. fra Ivan evo, ?lan
 3. Andrija Vasilj, ?lan
 4. Marin Sivri?, ?lan
 5. Miro ?ili?, ?lan
 6. Darko Pehar, ?lan
 7. Josip Marin?i?, ?lan
 8. Marijo Bencun, ?lan
 9. Tomislav ego, ?lan
 10. Damir Jerkovi?, ?lan
 11. Dragan Ostoji?, ?lan.

Za tajnika Savjeta plana imenuje se Franimir Pervan, diplomirani pravnik.

Plan se donosi za vremensko razdoblje od 10 (deset) godina


Povjerenstvo za davanje stru?ne ocjene za utvr?ivanje urbanisti?ko-tehni?kih i drugih uvjeta:
 1. Ante Planini?;
 2. Branko ?ili?
 3. Boko Pehar.
 4. Ivo Bevanda
 5. Stana Krmek
Mandat ?lanovima Povjerenstva traje godinu dana od 1. sije?nja 2017.

Upravno vije?e Kulturno-informativnog centra ?itluk:
 1. Ivo Bevanda - predstavnik Osniva?a,
 2. Zvonimir Planini? - predstavnik Osniva?a i
 3. eljko Planini? - predstavnik Ustanove.
Mandat ?lanova traje ?etiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. velja?e 2017. godine.

kolski odbor Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a u ?itluku

 1. Boko Pehar - predstavnik Osniva?a;
 2. Diana Prskalo - predstavnik Osniva?a;
 3. Ivan Dugandi? - predstavnik Osniva?a;
 4. Dario Kara?i? predstavnik djelatnika;
 5. Branka Vasilj predstavnica djelatnika;
 6. Marija Juri?i? Vasilj predstavnica djelatnika;
 7. Ivan Primorac predstavnik roditelja;
 8. An?elka Stoji? predstavnica roditelja i
 9. Suzana Vasilj predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih ?lanova traje ?etiri (4) godine. Rjeenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


kolski odbor Osnovne kole fra Didaka Bunti?a u ?itluku

 1. Marija Vasilj predstavnik Osniva?a;
 2. Josip Grbavac predstavnica Osniva?a;
 3. Ivan Krasi? predstavnik Osniva?a;
 4. Boana Bevanda - predstavnica djelatnika;
 5. Milenka ego predstavnica djelatnika;
 6. Tereza Pehar predstavnik djelatnika;
 7. Robert Kordi? predstavnik roditelja;
 8. Damir Volari? predstavnica roditelja i
 9. Dalija Krasi? predstavnica roditelja

Mandat imenovanih ?lanova traje ?etiri (4) godine. Rjeenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


kolski odbor Osnovne kole Bijakovi?i u Bijakovi?ima

 1. Marin Sivri? predstavnik Osniva?a;
 2. Ilija ego predstavnik Osniva?a;
 3. Dragan Ostoji? - predstavnik Osniva?a;
 4. Janja ?avar - predstavnica djelatnika
 5. Snjeana Bevanda - predstavnica djelatnika
 6. Ruica Ferenc - predstavnica djelatnika
 7. Franjo Vasilj predstavnik roditelja;
 8. Nino arac predstavnik roditelja i
 9. Marija Bara? predstavnica roditelja.

Mandat imenovanih ?lanova traje ?etiri (4) godine. Rjeenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


kolski odbor Osnovne kole ?erin u ?erinu

 1. Pavo Zovko predstavnik Osniva?a;
 2. Gojko Zvonimir Martinac predstavnik Osniva?a;
 3. Marinko Barbari? - predstavnik Osniva?a;
 4. Silvana Smoljan - predstvanik djelatnika;
 5. Josipa Prusina - predstavnik djelatnika;
 6. Ilijana Petrina - predstavnik djelatnika;
 7. Mario Prusina - predstavnik roditelja
 8. Sanda Suac - predstavnik roditelja
 9. Mirjana Stoji? - predstavnik roditelja

Mandat imenovanih ?lanova traje ?etiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. velja?e 2017. godine


kolski odbor Osnovne glazbene kole Brotnjo u ?itluku

 1. Valentina Bevanda predstavnica Osniva?a;
 2. Drago Pehar predstavnik Osniva?a;
 3. Alen Kajan - predstavnik djelatnika;
 4. Marina Mitar predstavnica djelatnika;
 5. Andrijana Zubav predstavnica roditelja i
 6. Ivica Berii? predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih ?lanova traje ?etiri (4) godine. Rjeenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


Upravno vije?e Dje?jeg vrti?a ?itluk u ?itluku iz reda Osniva?a

 1. Ivanka Prusina - predstavnik Osniva?a
 2. Ilko Prusina - predstavnik Osniva?a
 3. Dragan Soldo - predstavnik Osniva?a

Mandat imenovanih ?lanova traje ?etiri (4) godine. Rjeenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


Upravno vije?e Doma zdravlja ?itluk:
 1. dr. Vlatka Martinovi? - predstavnik Osniva?a - predsjednik Upravnog vije?a
 2. dr. Blagica Boki? - predstavnik Ustanove - ?lan
 3. dr. Mile Volari? - predstavnik Ministarstva - ?lan
Mandat ?lanova traje ?etiri (4) godine. Datum imenovanja: 31. sije?nja 2017. godine.

Upravno vije?e Gradske ljekarne ?itluk:
 1. Zvonimir Barii? - predstavnik Osniva?a, predsjednik Upravnog vije?a
 2. An?elka Selak - predstavnik Ustanove i
 3. Franimir Pervan - predstavnik Ministarstva.
Mandat ?lanova traje ?etiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. velja?e 2017. godine.

Upravno vije?e Centra za socijalni rad ?itluk:
 1. Ivan Stoji? - predstavnik Osniva?a,
 2. Irena Bago - predstavnik Osniva?a,
 3. Slaven Markota - predstavnik Osniva?a,
 4. Vesna Ljolje predstavnik Ustanove i
 5. Marin Sivri? predstavnik Ministarstva.
Mandat ?lanova traje ?etiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. velja?e 2017. godine.

Povjerenstvo za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u op?ini ?itluk:

 1. fra Miro ego,
 2. Branko ?ili?,
 3. Borislav imovi?,
 4. Ivan Stoji?,
 5. Slaven Markota,
 6. Ivan Ostoji?,
 7. Ivan Smoljan,
 8. Ante ?ori?
Mandat ?lanova traje dvije (2) godine. Datum imenovanja: 25. velja?e 2016. godine.

Savjet za izradu Zoning plana turisti?ke zone u K.O. Me?ugorje:

 1. Ante ?ori?, predsjednik
 2. Andrija Vasilj
 3. Marin Sivri?
 4. Ivan Iva? - Kozina
 5. Darko Pehar
Tomislav Barii?, tajnik

Savjet plana za stru?no pra?enje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana "Bare 1"
 1. Ivo Bevanda, dipl. iur. - Tajnik Op?inskog vije?a ?itluk
 2. Marijo Bencun, dipl. ing. arh.
 3. Darko Pehar, dipl. ing. el. - "EPHZHB" Poslovnica Elektro-?itluk
 4. Mirjana Krasi?, dipl. ing. stroj. - "JP Bro?anac d.o.o. ?itluk"
 5. Ante ?ori?, dipl. ing. gra?. - "JP Broting d.o.o. ?itluk"
 6. Franimir Pervan, dipl. iur. - Op?inska sluba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 7. Slaven Markota, dipl. ing. inf.teh.

Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. Svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk

 1. Slaven Markota, predsjednik
 2. Fra Miljenko Mi?a Stoji?
 3. Ivica arac
 4. Rade Stoji?
 5. Fra Kornelije Kordi?
 6. Andrija Stoji?
 7. Ilko Prusina
 8. Ivan Sivri?
 9. Ivan Stoji?

Imenovani 28. sije?nja 2016. na mandat od 4 godine.


Organizacijski odbor Turisti?ko-kulturno gospodarske manifetacije "Dani berbe gro?a - Brotnjo"
 1. Predrag Smoljan, predsjednik Odbora
 2. Marin Radii?, zamjenik predsjednika Odbora
 3. Borislav imovi?
 4. Andrija Stoji?
 5. Marin Sivri?
 6. Kreimir Mili?evi?
 7. Tihomir Prusina
Mandat ?lanovima Povjerenstva traje ?etiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. velja?e 2017. godine

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Op?ine ?itluk
 1. Predrag Smoljan, predsjednik Op?inskog vije?a - predsjednik Povjerenstva
 2. Marin Radii?, na?elnik Op?ine ?itluk - zamjenik predsjednika Povjerenstva
 3. Marina Zubac
 4. Ilija ego
 5. Dragan Soldo
 6. Nikola Buhovac
 7. Ivan Sivri?
Mandat ?lanovima Povjerenstva traje jednu godinu. Datum imenovanja: 28. velja?e 2017. godine

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537