Seminar za na?elnike i predsjednike op?inskih vije?a iz 12 hercegova?kih op?ina

Ispis
?ITLUK. U organizaciji Saveza op?ina i gradova Federacije BiH danas je u Herceg etno selu Me?ugorje" odran seminar za na?elnike i predsjednike op?inskih vije?a iz 12 hercegova?kih op?ina. Cilj seminara bio je unapre?ivanje rada i suradnje izvrnih i zakonodavnih tijela lokalnih vlasti.
Na ovom edukacijskom seminaru nazo?ili su i predsjednik Op?inskog vije?a op?ine ?itluk Marin Radii? i na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? koji je kazao:

Savez op?ina i gradova FBiH kojemu pripada i naa op?ina ima vanu ulogu u unapre?ivanju rada jedinica lokalnih samouprava kroz organizaciju edukacijskih seminara i kao partner pri donoenju zakona, bilo na upanijskoj, federalnoj ili dravnoj razini. Danas smo imali priliku sluati zanimljiva predavanja o suradnji izme?u zakonodavne i izvrne vlasti te potrebi me?usobne suradnje."

Nazo?ni su u sklopu programa seminara imali priliku sluati ?etiri zanimljiva predavanja koja su im odrali eljko Varunek (Organizacija rada ureda na?elnika"), Uma Isi? (Upravljanje lokalnom zajednicom - menaderske vjetine"), Hajrudin Katandi? (Partnerstvo javnog i privatnog sektora") te ?amil Osmanagi? (Savez - regionalna i me?unarodna suradnja").

(t.v.)

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537