Op?insko vije?e

Ispis
Predrag Smoljan, dipl. oecc.
Predsjednik Op?inskog vije?a

tel.: 036 / 640-510
fax: 036 / 640-526
e-mai: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Ivo Bevanda, dipl. iur.
Tajnik Op?inskog vije?a

tel.: 036/640-518
fax: 036/640-526
e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Op?insko vije?e ?itluk nadleno je za sljede?e poslove:

 • donosi Statut op?ine ?itluk dvotre?inskom ve?inom glasova;
 • donosi odluke i druge op?e akte kojima ure?uje pitanja iz samoupravnog djelokruga Op?ine;
 • donosi Prora?un op?ine ?itluk, zavrni ra?un, godinje izvje?e o izvrenju Prora?una kao i odluku o privremenom financiranju sukladno zakonu;
 • utvr?uje op?insku politiku u okviru nadlenosti Op?ine i prati njezino ostvarivanje;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanisti?ke planove i programe, te provedbene planove, uklju?uju?i zoniranje;
 • donosi propise o porezima, pristojbama, naknadama i doprinosima Op?ine sukladno zakonu;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Op?ine ?itluk;
 • donosi odluke o zaduivanju Op?ine ?itluk, o raspisivanju javnoga zajma i davanju jamstva sukladno zakonu;
 • donosi programe ure?enja gradskog gra?evinskog zemljia;
 • donosi plan koritenja javnih povrina;
 • donosi odluke o ustrojstvu mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruivanju op?ine ?itluk u saveze i druge oblike organiziranja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih drava;
 • donosi odluku o proglaenju Dana Op?ine ?itluk;
 • donosi odluke o priznanjima i nagradama Op?ine ?itluk;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
 • bira i razrjeava predsjednika i zamjenika predsjednika Op?inskog vije?a ?itluk;
 • osniva radna tijela Op?inskog vije?a ?itluk te bira i razrjeava njihove ?lanove;
 • imenuje, bira i razrjeava druge osobe odre?ene zakonom, Statutom i odlukama, te daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrjeenja kada je to propisano;
 • osniva poduze?a i ustanove i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, drutvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Op?inu, te odlu?uje o njihovim statusnim promjenama sukladno zakonu;
 • odlu?uje o prestanku rada institucija i drugih pravnih osoba sukladno zakonu;
 • odlu?uje o prijenosu i preuzimanju osniva?kih prava sukladno Statutu;
 • razmatra godinje izvje?e o provo?enju op?inske politike i aktivnostima op?inskoga na?elnika;
 • pokre?e i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva op?inskoga na?elnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva op?inskoga na?elnika;
 • ocjenjuje rad institucija u djelatnosti zdravstva, socijalne zatite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godinje, te osigurava financijska sredstava za unapre?enje njihova rada i kvaliteta usluga sukladno potrebama stanovnitva i mogu?nostima Op?ine ?itluk;
 • donosi pojedina?ne i druge akte iz samoupravnog djelokruga sukladno zakonu i ovom statutu;
 • analizira stanje javnoga reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godinje, te predlae mjere prema mjerodavnim tijelima;
 • utvr?uje smjernice za vo?enje kadrovske politike sukladno zakonu;
 • donosi poslovnik o svome radu;
 • utvr?uje koeficijente za obra?un pla?a za:
1. op?inskog na?elnika,
2. dravne slubenike i namjetenike u Jedinstvenom op?inskom tijelu uprave i stru?nih slubi Op?ine ?itluk
te dravne slubenike i namjetenike u Javnom pravobraniteljstvu op?ine ?itluk;
 • te obavlja i druge poslove utvr?ene zakonom i Statutom.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537