Odgoj i obrazovanje

Ispis
kolstvo u Brotnju svakako zauzima vrlo zna?ajno mjesto tim vie to je i narodni tribun, spasitelj sirotinje, prosvjetitelj, narodni u?itelj fra Didak Bunti? podrijetlom Brotnjak. Op?ina ?itluk zasigurno jedna je od rijetkih u BiH u kojoj je broj novoupisanih u?enika rastao pa se moralo pristupiti izgradnji novih kolskih zgrada, kako bi se stekli odgovaraju?i uvjeti za nesmetano odvijanje nastavnih procesa.

Srednje kolstvo
ezdesetih godina prologa stolje?a sve se vie osje?ala potreba za otvaranjem jedne srednje kole. Zato su vije?nici Skuptine op?ine ?itluk 1974. godine i donijeli Odluku za otvaranje prve srednje kole u ?itluku. Tu je odluku potvrdio i Republi?ki sekretarijat za obrazovanje i kulturu u Sarajevu, pod brojem UP - I - 03 - 61/105, od 23. 10. 1974. godine i donio Rjeenje o upisu u Registar ustanova srednjeg obrazovanja, kao istureno odjeljenje srednjokolskog centra iz Ljubukog. Srednja kola u ?itluku kao samostalna odgojno-obrazovna ustanova djeluje od kolske 1977./1978. godine. Prvi direktor kole bio je prof. Kreimir ego. Te godine u gimnaziju u ?itluku bilo je upisano 304 u?enika. Na zajedni?koj sjednici sva tri vije?a Skuptine op?ine ?itluk, od 24. 7. 1980. godine doneseno je Rjeenje o osnivanju radne organizacije Centar za srednje usmjereno obrazovanje i odgoj ?itluk. Te godine dolo je do reforme rednjokolskog obrazovanja i posljedica te reforme bila je izme?u ostaloga, ukidanje gimnazija.

Gimnazijsko obrazovanje ponovo je uvedeno u kolski sustav u Bosni i Hercegovini kolske 1991./1992. godine Srednja kola u ?itluku ponovo je po?ela upisivati u?enike u gimnazijsko obrazovanje kolske 1992./1993. godine. Te godine u Srednjoj koli u ?itluku bilo je upisano 650 u?enika, raspore?enih u tri struke: op?a gimnazija, strojarska struka, te ekonomija i trgovina. Srednja kolu u ?itluku od oujka 2002. godine nosi ime Srednja kola fra Slavka Barbari?a ?itluk, u znak zahvalnosti fra Slavku za sve to je u?inio kao ?ovjek, sve?enik i znanstvenik, kao i zbog njegova velikog doprinosa u kolovanju nadarenih studenata iz cijele Bosne i Hercegovine i za sve dobro koje je u?inio za bro?anski kraj. U sezoni 2005./2006. upisano je u 27 odjela 871 u?lenik, a u prve razrede 247 u?enika. Zastupljene su 4 struke: op?a gimnazija ekonomija i trgovina, ugostiteljstvo iturizam i strojarska struka. Ovu 29. generaciju ?itlu?kih maturanata po mnogo?emu moemo ubrojiti u jednu od najuspjenijih u povijesti nae srednje kole. Prije svega, to je generacija u kojoj su 24 u?enika srednjokolsko obrazovanje zavrila s odli?nim uspjehom i uzornim vladanjem. U?enice generacije su bile Antonia Tomas i Marija ?avar.


Osnovno kolstvo

Prva osnovna kola na podru?ju dananje op?ine ?itluk (Brotnjo), bila je Pu?ka franjeva?ka kola u Gradni?ima, otvorena 1861. godine. Ovu ?injenicu potvr?uje zapis iz ematizma franjeva?ke provincije uznesenja Blaene djevice Marije u Hercegovini, od 1977. godine, gdje se, izme?u ostaloga, navodi: "1855. zapo?eo je fra Petar Bakula, a 1861. dovrio fra Filip An?i? svojevrsnu trokatnicu. Gornji kat sluio je za crkvu, u srednjem je bila kola, a u donjem podrum." U pedagokoj literaturi navodi se da je redovita osnovna kola u Gradni?ima po?ela s radom 1867. godine, ali skloniji smo tvrdnji da je Pu?ka franjeva?ka kola u Gradni?ima, ipak, otpo?ela s radom 1861. godine, kako se to navodi u ematizmu franjeva?ke provincije iz 1977. godine. Organizacija nastave u Pu?koj franjeva?koj koli u Gradni?ima, kao i u drugim franjeva?kim osnovnim kolama, pred kraj turske vladavine u Bosni i Hercegovini, bila je sli?na kao i u franjeva?kim osnovnim kolama u Hrvatskoj. Nastava se izvodila na hrvatskome jeziku, a u?itelji su bili sve?enici - franjevci.

Kasnije su i u drugim mjestima nicale osnovne kole, a u samom ?itluku Narodna osnovna kola u ?itluku osnovana je 1903./1904. kolske godine u privatnoj ku?i, vlasnitvo obitelji Ilije Muse iz Donjeg Velikog Ogra?enika. Te 1903. godine u kolu je upisano 60 u?enika iz mjesta i blie okolice. kola je imala jednu u?ionicu, kolsko igralite i kolski vrt. Prvi u?itelj u ovoj koli bio je Josip Jablanovi?. Godine 1917./1918. napravljena je kolska zgrada s dvije u?ionice i stanom za u?itelja. Te je godine osnovnu kolu u ?itluku polazilo 120 u?enika. Kratke crtice iz povijesti rada ?itlu?ke osnovne kole: O radu osnovne kole u ?itluku, od njezina osnutka 1903. godine, pa sve do 1945. godine, nema pouzdanih dokaza, jer je sva arhivska gra?a i pedagoka dokumentacija nestala ili izgorjela u vihorima Prvoga ili rugoga svjetskog rata. Da ne postoji bilo kakva dokumentacija o radu ove kole do 1945. godine potvr?uju i navodi koje smo pronali u arhivi osnovne kole u ?itluku za 1961. godinu. U tom dokumentu od 24. listopada 1961. godine, izme?u ostalog pie: "predaje se kolska dokumentacija od 1945. do 1960. godine". Proizlazi da kolska dokumentacija starija od 1945. godine jednostavno ne postoji, jer se ne predaje novom upravitelju kole.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537