PREDSTAVLJAMO VAM GAP PROJEKT

Ispis


?ITLUK. Na posljednjoj sjednici Op?inskog vije?a ?itluk na?elnik Ivo Jerki? upoznao je vije?nike o Projektu upravne odgovornosti (GAP). Cilj ovoga Projekta je provo?enje reformi u osnovnim segmentima lokalne uprave to uklju?uje pomo? u unaprije?enju korisni?kog profila i administrativnih sustava rukovo?enja, pove?anje transparentnosti tijeka informacija i unapre?enje op?inskih financija, te upravljanje ljudskim potencijalima.
Koncem velja?e prole godine, GAP i Op?ina ?itluk potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim su iskazali razumijevanje Projekta, obvezali se na me?usobnu suradnju i preuzimanje obveza i odgovornosti koje proizlaze iz ugovornih obveza ovoga Projekta.

Ulaskom u GAP projekt prvenstveno ?e se poboljati usluge gra?anima i to preko nove alter-sale koja bi trebala biti dovrena do svibnja ove godine. Time ?e se poboljati suradnja svih slubenika, namjetenika u Op?ini prema gra?anima.

(t.v.)

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537