Prijedlog programa rada Op?inskog vije?a ?itluk za 2009. godinu

Ispis


?ITLUK. Nakon odrane sjednice Kolegija Op?inskog vije?a ?itluk, tajnik Ivo Bevanda nas je informirao da je predsjednik OV-a Marin Radii? sazvao 3. sjednicu toga Tijela za petak, 13. velja?e. Sjednica ?e biti odrana u Maloj dvorani KIC-a s po?etkom u 13 sati.

Dnevni red sjednice je sljede?i:
1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa druge sjednice Op?inskog vije?a ?itluk;
2. Prijedlog programa rada Op?inskog vije?a ?itluk za 2009. godinu;
3. a) Prijedlog odluke o kreditnom zaduenju op?ine ?itluk;
b) Prijedlog odluke o davanju kona?ne suglasnosti za sklapanje ugovora o kreditnom zaduenju;
4. a) Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana op?ine ?itluk za razdoblje 2010-2020;
b) Prijedlog odluke o ustanovljenju Savjeta Prostornog plana op?ine ?itluk;
5. Prijedlog odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stru?ne ocjene za utvr?ivanje urbanisti?ko-tehni?kih i drugih uvjeta;
6. Prijedlog rjeenja o imenovanju Povjerenstva za osnivanje osnovne glazbene kole;
7. Izbor ?lanova radnih tijela Op?inskog vije?a ?itluk:
a) Odbor za mjesne zajednice, predstavke i pritube gra?ana;
b) Odbor za drutvene djelatnosti, zatitu ljudskih prava, pitanja mladih i jednakopravnost spolova;
c) Odbor za pitanja branitelja i ratnih stradalnika,
d) Odbor za prostorno ure?enje i zatitu okolia;
e) Odbor za Kodeks ponaanja izabranih predstavnika - vije?nika u Op?inskom vije?u ?itluk.
8. a) Prijedlog rjeenja o razrjeenju ?lana Upravnog vije?a Doma zdravlja ?itluk u ?itluku;
b) Prijedlog rjeenja o imenovanju ?lana Upravnog vije?a Doma zdravlja ?itluk u ?itluku;
9. Prijedlozi za rjeavanje pitanja ispred Op?inske slube za geodetske i imovinsko-
pravne poslove;
10. Pitanja vije?nika;
11. Razno.

(t.v.)

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537