Matica hrvatska - ogranak ?itluk

Ispis
U duhu tradicije, svrhe i zada?e

Brotnjo-?itluk, 08. svibnja 2016.,
Matica hrvatska najstarija, najaktivnija i najplodnija kulturna institucija hrvatskog naroda, svake godine 10. velja?e slavi obljetnicu postojanja. Na dan obiljeavanja bila bi prigoda prisjetiti se velikana, uglednika i ?lanova Matice hrvatske od po?etka, 1842. godine kada je u krilu Ilirske ?itaonice, (prigodom osmoga op?enitog Sabora Drutva ?itaonice zagreba?ke, dana 10. i 11. velja?e odranoga) na prijedlog grofa Janka Drakovi?a, predsjednika istog drutva da se jedan fond ili glavnica () pod imenom Matica ustanovi.

Bilo je to doba zamaha hrvatskoga narodnog preporoda i bu?enja nacionalne svijesti s jasnom zada?om promicanja Hrvata na kulturnom i gospodarskom polju, o?uvanja identiteta i njegovanja hrvatskog jezika. Pod upravom predsjednika Ivana Kukuljevi?a Sakcinskog 1874. godine mijenjaju se Pravila i staro ime Matica ilirska u Maticu hrvatsku koja po?inje ivlje i uspjenije djelovanje, te postaje najve?i nakladnik u Hrvatskoj s jasnim ciljem unapre?ivati hrvatsku lijepu knjigu. Uvjereni smo (iako jo uvijek u traganju za pisanim dokumentima) da u prvim po?etcima rada Matice hrvatske ima ?lanova i povjerenika iz Brotnja, ili su svojim dobrovoljnim prilozima pomagali njezin rad. Tragom prona?enih pisanih dokumenata me?u prvim promicateljima rada Matice hrvatske u Hercegovini, napose u Brotnju, treba spomenuti fra Augustina Zubca, upnika u Gradni?ima, (Izvjetaj Matice hrvatske za godinu 1880.) te o. Alfonsa Curi?a, upnika u Me?ugorju i o. Pia Knezovi?a, upnika u Gradni?ima, (Izvjetaj Matice hrvatske za Upravnu godinu 1900.). Prvi pokuaji za osnivanje Matice hrvatske u ?itluku bili su 1970./71. godine nastojanjem ?lanova iz Brotnja koji su pripadali Matici hrvatskoj u Metkovi?u koja je u svojoj djelatnosti objedinjavala cijeli prostor Hercegovine i dijelom Bosne. Poznatim doga?ajima nakon Kara?or?eva, uguen je rad Matice hrvatske u Metkovi?u, ?iji su ?lanovi povrgnuti raznim poniavanjima i progonima, a mnogi su strpani u tamnice.

Od Obnoviteljske skuptine Matice hrvatske ?itluk odrane 31. svibnja 1991. godine, ?lanovi naeg Ogranka uspjeno djeluju kulturno i narodnosno, sudjeluju?i u organizaciji izloaba uglednih hrvatskih slikara, kipara i grafi?ara, te u organizaciji javnih predavanja i susreta s uglednim znanstvenicima, knjievnicima i javnim radnicima na tribini Matice hrvatske. U bogatoj nakladni?koj djelatnosti Ogranak objavljuje knjige, ?asopise, zbornike, kataloge i druge publikacije, skrbi o kazalinoj i glazbenoj djelatnosti svoje sredine i drugim uzvienim zada?ama koje Matica hrvatska u svojim programima zastupa. Ogranak Matice hrvatske ?itluk dio je Sredinjice koji djeluje u zajednici s njom i drugim ograncima ?ine?i tako najaktivniju i najplodniju kulturnu instituciju hrvatskog naroda, te su u svojim mjestima vaan zamanjak kulturnih doga?anja u njegovanju i o?uvanju tradicijskih po?ela. Brotnjo, podru?je dananje op?ine ?itluk, s izrazito hrvatskim identitetom bilo je uz Maticu hrvatsku od samog njezina osnutka zna?ajno uporite za sveukupnu njezinu djelatnost, nastoje?i da ivim djelovanjem Ogranka u svojoj sredini uspostavi kulturni identitet zavi?aja povezuju?i se sa Sredinjicom i s drugim ograncima ugra?uju?i zna?ajan kamen?i? u mozaik nae duhovne i kulturne sveukupnosti. Razvoj suvremenog svijeta i globalizacija nije drugo nego nijekanje tradicijskih po?ela; vjeroispovijesti, njegovanje nacionalnog osje?aja, identiteta, ?uvanja i razvijanja kulturne batine. ele?i sa?uvati nacionalnu i kulturnu vlastitost, te je njegovati i iriti, Ogranak Matice hrvatske ?itluk organizira iznimno bogate kulturne manifestacije: Uskrs s Maticom u Brotnju, Boi?ni susret s Maticom u Brotnju, te Dani Matice hrvatske u Brotnju po staromu hrvatskom hercegova?kom obi?aju od berbe, trganja do kuanja mladog vina. Svake godine manifestacija zapo?inje u ve?ernjim satima, nakon tradicionalnoga rujanskog hodo?a?a proslave blagdana Uzvienja Sv. Kria na brdu Krievac (ipovac) u upi Me?ugorje i traje do 2. studenoga, kako to i biva u bro?anskom kraju, cijeloj Hercegovini i dijelom u susjednoj Dalmaciji, kua se mlado vino i ba?ve se zatvaraju.

I tako odani stoljetnoj tradiciji, u slavu Kria, gro?a, mota i vina prire?ivale bi se prigodne sve?anosti na kojima bi se predstavljala izvorna kulturna batina, umjetni?ko i duhovno stvaralatvo.

Svake godine, u povodu po?etka trganja u bro?anskom kraju, najve?em vinogorju u BiH, s biljem i obiljem zlatnog trsja, boanstvenih plodova ilavke i Blatine, s kulturnim programima Ogranka zapo?injala bi Turisti?ko-kulturno gospodarstvena manifestacija Dani berbe gro?a Brotnjo. U danima berbe, trganja gro?a i sve do kuanja mladog vina Ogranak Matice hrvatske ?itluk na tragu svog poslanja, a u svrsi i zada?i Dana Matice hrvatske u Brotnju, uz razli?ite kulturne sadraje organizira i zajedni?ke susrete Ogranaka iz BiH, Republike Hrvatske, Sredinjice, te irom otvara vrata suradnje s drugim kulturnim, znanstvenim i prosvjetnim ustanovama. Uz dobru suradnju i druenje veseli nas ?injenica da Ogranak Matice hrvatske ?itluk kroz ovu manifestaciju promi?e kulturnu batinu ovog kraja, nacionalno i kulturno zajednitvo, povezuje ljude i krajeve, to zasigurno djeluje u narodu u izravnu susretu sa svima koji su gladni znanja, edni kulture.

Kulturnim manifestacijama: Uskrs s Maticom u Brotnju, Boi?ni susret s Maticom u Brotnju, elimo dati svoj obol u oboga?ivanju i pribliavanju sveop?oj Ljubavi, po kojoj znamo za nae po?elo i smisao ivota, te ostati ?vrsto na na?elima koje su nam namrijeli nai pretci. to je i posve razumljivo ako imamo na umu ?injenicu da pripadamo najstarijoj kulturnoj ustanovi hrvatskog naroda i da nam jedan od temeljnih zadataka mora biti prou?avanje, vrjednovanje i predstavljanje svih vanih zbivanja nae prolosti i zaslunih pojedinaca sa svih podru?ja kulturne, umjetni?ke, znanstvene i vjerske djelatnosti. U tom pogledu vrijedan je prinos dao Ogranak Matice hrvatske ?itluk kroz ove manifestacije, to joj slui za ?ast, a ostalim biva primjer vrijedan nasljedovanja.

Kako bismo unaprijedili provo?enje programa Matice hrvatske ?itluk, njezino zna?enje u iskazivanju kulturnog i nacionalnog identiteta, ?uvanjem zate?ene i naslije?enje kulturne batine, a osobito stvaranjem i njegovanjem novih vrijednosti razvili smo iznimno bogatu i raznovrsnu nakladni?ku djelatnost to nas po broju dosad objavljenih naslova svrstava u najaktivnije ogranke Matice hrvatske. Stodevedeset pet, (195.) naslova iz razli?itih znanstvenih disciplina i podru?ja kulturnog ivota: iz knjievnosti, povijesti, likovne umjetnosti, arheologije i jo nekih drugih nakladni?kih ostvarenja. Dosad smo objavili i javnosti predstavili pet zbornika radova Brotnjo. Ostali smo dosljedni naoj prvotnoj zamisli: Ono to Brotnjaci o sebi i svijetu napiu ili svijet o Brotnju i Brotnjacima, mi to objavimo. Sve su knjige primjerenih formata i lijepo grafi?ki oblikovane. Redovito izlaenje Cvitka, lista za sretno djetinjstvo, kolarca, lista za cure i de?ke, te u svom, po mnogo ?emu prepoznatljivom stilu dje?ji list Cvr?ak. Redovito godinje objavljivanje stolnih i zidnih kalendara uvelike su dali pe?at posebnosti i prepoznatljivosti nakladni?ke djelatnosti naeg Ogranka. Pokrenuta edicija Priroda BiH, koja, po miljenju struke, zasigurno predstavlja najbolja svjetska ostvarenja u podru?ju prirodoslovnih znanosti. Dvije knjige iz ove Edicije: Endemi?ne i rijetke biljke Parka prirode Blidinje, autora dr. sc. ?edomila ili?a dobitnice su Zlatne povelje Matice hrvatske za najbolja izdanja za 2002.-2004. godine na Glavnoj skuptini Matice hrvatske odranoj u Splitu, 5. lipnja 2004., i knjiga Atlas dendroflore, od istog autora je dobitnica Zlatne povelje za izdanja 2004.-2006., na Glavnoj skuptini Matice hrvatske odranoj u Varadinu, 10. lipnja 2006. godine. Istaknimo jo neke od vrijednih izdanja Ogranka: Cvitak i romane Gracijana Raspudi?a koji su na Glavnoj skuptini Matice hrvatske odranoj u Zagrebu, 29. lipnja 2002., dobitnici Srebrne povelje za najbolja izdanja u 2000.-2002., a sam Cvitak dobitnik je Zlatne povelje na Glavnoj skuptini Matice hrvatske odranoj u Pore?u, 14. lipnja 2008. godine i nagrade Duan Lopui?na odranome Prvom susretu urednitava ?asopisa ogranaka Matice hrvatske u Karlovcu, 27. i 28. travnja 2007. Jo jedna Srebrna povelja za izdanja 2008.-2010., za knjigu prof. Emila Raspudi?a, Planinske pri?e na Glavnoj i povijesnoj Skuptini, odranoj po prvi puta izvan RH, u ?itluku, 19. lipnja 2010. godine.

Nakladni?ka i izlobena djelatnost Ogranka Matice hrvatske u ?itluku u proteklih dvadeset pet godina

Dobrohotnost i pregnantost svih vrijednih suradnika i autora naih izdanja zasluuju da ih za ovu prigodu barem pobrojimo i objavimo naslove njihovih djela;

1., Broura; Deklaracija nazivu i uporabi hrvatskoga standardnog jezika na podru?ju op?ine ?itluk, Matica hrvatska Ogranak ?itluk 1991.,

2., Brotnjo, prvi zbornik, Matica hrvatska Ogranak ?itluk i Op?ina ?itluk, 1997., - 1998.,

3., ?ili?, fra Mate; Ostani znak, (knjiga pjesama) Matica hrvatska Ogranak ?itluk i Op?insko vije?e ?itluk, 1997.,

4., Mili?evi?, fra-don Franjo; enidba, Bro?anska upa u Hercegovini, 1870., Matica hrvatska Ogranak ?itluk, 1998.,

5., Kalendar 1998., (zidni) Brotnjo u zrcalu prolosti, Matica hrvatska Ogranak ?itluk, 1997.,

6., Marinovi?-Suac, Mladenka; apat sje?anja, (pjesme) Matica hrvatska ?itluk, 1998.,

7., Kalendar 1999., (zidni) Poku?stvo stare hercegova?ke stojne ku?e, 1998.,

8., Brotnjo, Zbornik 2; Matica hrvatska ?itluk i Op?insko vije?e ?itluk, 1998., - 1999.,

9., Kalendar 2000., (zidni ) Slatki plodovi zemlje hercegova?ke, Matica hrvatska ?itluk, 1999.,

10., Cvitak list za sretno djetinstvo, II.-IV. broja I. Godite, Matica hrvatska ?itluk i UG Cvit, Me?ugorje, 2000.,

11., Kalendar 2001., Ljekobilje zemlje Hercegove. Matica hrvatska ?itluk i Gral, iroki Brijeg, 2000.,

12., Raspudi?, fra Gracijan; Knjiga pripovijedaka: Bra?a Golemci, Za stolom od kamena, Djevojka Drina, Matica hrvatska ?itluk, 2001.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, V.-X. broja I. Godite, MH ?itluk i UG Cvit, 2001.,

13., Ramljak, I?an; Orgulje na Vranijinoj glavici, Cvitak i MH Posuje, 2001.,

14., Milas, fra Kamilo; Od sjetve do etve, MH ?itluk i ZIRAL, Mostar, 2001.,

15., Nagnanovi?, fra Bernardin; Kratka povijest Bosne Srebrne, Priredio: prof.ddr. Serafin Hrka?, ofm, MH ?itluk, 2001.,

16., Kordi?, fra Kornelije; Vionica Selo u sreditu Brotnja, Matica hrvatska ?itluk i K. Kreimir, Zagreb, 2001.,

17., Zirdum, Ante; Ne moe iz svoje koe, MH ?itluk i MH Zenica, 2001.,

18., Falak, Vinko; Iz mog zavi?aja rije?i u govoru i poslovice, MH ?itluk, 2001.,

19., Stoji?, fra Miljenko; Ivan pod kriem, (objavljeno na pet jezika) Cvitak i IC Mir, 2001.,

20., Kalendar 2002., (zidni i stolni) Slatki umski plodovi zemlje hercegoveMH ?itluk, 2001.

Cvitak list za sretno djetinstvo, I.IV. broja II. Godite, MH ?itluk i UG Cvit, 2001.,

21., Kordi?, Nikola; Sa suzama ti piem ivot, bor?e, fra Dida?e, sirotinje o?e!, (II. izdanje, reprint) MH ?itluk, 2002.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, V.-X. broja II. godite, MH ?itluk UG Cvit, 2002.,

22., Skoko, fra Iko; Sto puta unato? svemu, MH ?itluk i Ve?ernji list-Zagreb, 2002.,

23., Koroman, Tomislav; Pjena bez mora

Cvitak, list za sretno djetinstvo, 2002.,

24., Milas, fra Kamilo; Radosni susreti, Matica hrvatska ?itluk, 2002.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, I.-IV. broja III. Godite, MH ?itluk i UG Cvit, 2002.,

25., Bor, Ivan; Lazice, (crtice i pjesme za djecu), MH ?itluk i Cvitak, 2002.,

26., Suac, Mate; Krijesnice s Prozra?ca, (dje?je pri?e), MH ?itluk i Cvitak, 2002.,

27., Falak, Vinko; Prvo organizirano opismenjavanje Hrvata Katolika u zapadnoj Hercegovini & Prvo slovo u selu urmanci, MH ?itluk i HKD Napredak, Makarska, 2002.,

28., Stoji?, fra Miljenko; Golgote glas, (poema-molitva), MH ?itluk i DHK HB, 2002.,

29., ili?, ?edomir; Endemi?ne i rijetke biljke Parka prirode Blidinje, MH ?itluk, 2002.,

30., Kalendar za 2003., (zidni i stolni) Divlje zeljeMH ?itluk, 2002.,

31., Vidovi?, Mirko; Gazha od Spitama Zarathutre, MH ?itluk i MH Livno, 2002.,

Cvitaklist za sretno djetinstvo, V.-X. broja III. Godite i I.-IV. broja IV. Godita, MH ?itluk i UG Cvit, Me?ugorje, 2003.,

32., Skoko, fra Iko; Nema suvinih ljudi, MH ?itluk i Ve?ernji list, Zagreb, 2003.,

33., Niki?, Zdravko; Radiestezija zrnce Bojeg dara, MH ?itluk, 2003.,

34., Falak, Vinko Me?ureligijskim ekumenizmom i dijalogom iskorijeniti zlo, MH ?itluk, HKUD Napredak, Makarska i Kolpingova katoli?ka zajednica u Hrvatskoj, 2003.,

35., Kalendar za 2004., (zidni i stolni) Dragulji hercegova?ke flore MH ?itluk, 2003.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, V.-X. broja IV. godite, MH ?itluk i UG Cvit, 2004.,

36., Krasi?, o. Stjepan; Pape i hrvatski knjievni jezik u U XVII. stolje?u, Ogranak Matice hrvatske ?itluk i Matica hrvatska, 2004.,

37., portski bilten, (Godinjak), Brotnjo 2003. Glasnik; MH ?itluk i portski savez Brotnjo, 2004.,

38., Bor, Ivan; Malene pri?e, (kratke pri?e za djecu), MH ?itluk i naklada Jur?i?, Zagreb, 2004.,

39., Raspudi?, Emil; Povijest kolstva u Brotnju, MH ?itluk, 2004.,

40., Skoko, fra Iko; Primijetiti potrebe drugoga - Samaritansko djelo s. Josipe Kordi?, Samostan Kraljice Crkve Obiteljski centar Ivana Pavla II. i MH ?itluk, 2004.,

41., Bartulovi?, Branimir; Ku?a na Poli, (pjesme ) MH ?itluk i Cvitak 2004.,

42., Pinjuh, Bruno Povijest porta u Brotnju, MH ?itluk, 2004.,

43., Skoko, fra Iko; Avere a cuore i bisogni degli altri ( lopera Samaritana di suor Josipa Kordi?), Societa lateraria croata Matica hrvatska ?itluk, Convento della Regina della Chiesa, Centro per la famiglia Giovanni Paolo II .,

Cvitak list za sretno djetinstvo, I. IV. broja V. godite. MH ?itluk i UG Cvit, 2004.,

44., Barbari?, Mirko; Pozdrav iz Knina 10. 10. 1991., Drugo izdanje, MH ?itluk i Salezijanski bogoslovski dom Zagreb, 2004.,

45., Skoko, fra Iko; Darovano vrijeme albanskom narodu, MH ?itluk, upni ured ?itluk, upni ured Veljaci, 2004.,

46., Kalendar za 2005., (Zidni i stolni s ?estitkom ) Fra Didak Bunti? Njegove misli, ivot i djelo nadahnu?e umjetnicima; MH ?itluk, 2004.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, V. X. broja V. godite, MH ?itluk i UG Cvit, 2005.,

47., Suac, Mate; Runo, zbirka pjesama; Matica hrvatska ?itluk, 2005.,

48., Sivri?, Ivan; Politika za obi?ne ljude Bakulina kola potenja; MH ?itluk, MH Mostar, MH iroki Brijeg, 2005.,

49., ili?, ?edomil; Atlas dendroflore (drve?e i grmlje) Bosne i Hercegovine; Matica hrvatska ?itluk, Franjeva?ka ku?a Masna Luka, 2005.,

50., SKOKO, Iko; Dobrotom dotaknimo blinjega; Matica hrvatska ?itluk, Ve?ernji list BiH Mostar, 2005.,

51., Vasilj, Marko;Kroz moje oko, Matica hrvatska ?itluk, MH Zadar , Gradska knjinica Zadar i HKD Napredak, podrunica Zadar, 2005.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, I. IV. broja VI. godite, MH ?itluk i UG Cvit, 2005.,

52., kolarac, list za cure i de?ke, I. - IV. broja I. godite, Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2005.,

53., Veliki pehar vina vino u hrvatskom pjesnitvu, priredio Su?i?, Stjepan, Matica hrvatska ?itluk, 2005.,

54., Razglednice, (Povodom 50. Turisti?ko-kulturo-gospodarstvene manifestacije Dani berbe gro?a Brotnjo 2005. ) Matica hrvatska ?itluk, 2006.,

55., Kalendar za 2006., (Zidni i stolni s ?estitkom) ?uvajmo nau kulturnu batinu, Matica hrvatska ?itluk, 2005.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, V. X. broja VI. godite, MH ?itluk i UG Cvit, 2006.,

kolarac, list za cure i de?ke, V. - X. broja I. godite, Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2006.,

56. 60., Me?ugorje & Hercegovina, Slikovni vodi? za hodo?asnike; na hrvatskom, njema?kom, talijanskom, engleskom i francuskom jeziku, ( Posve?eno 25-oj obljetnici ukazanja Kraljice mira u Bijakovi?ima, upa Me?ugorje, 25. lipnja 1981. 25. lipnja 2006. ); Matica hrvatska ?itluk, 2006.,

61., Stoji?, Miljenko; Ra?unalko; Sunakladnici; Matica hrvatska ?itluk, Dan - Zagreb, Cvitak Me?ugorje, 2006.,

62., Kraljevi?, Rudolf; Bosanska i hercegova?ka vinogradarska batina (1800. 1878.) s uvodnim pogledom na bitna razvojna obiljeja od zavrnih desetlje?a XV. do konca XVIII. stolje?a; Sunakladnici; Matica hrvatska ?itluk, Sveu?ilite u Mostaru, Matica hrvatska Mostar, Agronomski fakultet Sveu?ilita u Mostaru, 2006.,

63., Brotnjo, Zbornik 3 Matica hrvatska ?itluk, sunakladnik Op?insko vije?e ?itluk. 2006.,

64., Brotnjo. Zbornik 4; Matica hrvatska ?itluk, sunakladnik Op?ina ?itluk, 2006.,

65., Razglednice (Me?ugorje, Podbrdo, Krievac i Kraljica mira ), petnaest razli?itih motiva, 10,50 x 15,00 cm, Matica hrvatska ?itluk, 2006.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, I. IV. broja VII. godite. MH ?itluk i UG Cvit, 2006.,

kolarac, list za cure i de?ke, I. - IV. broja II. godite, Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2006.,

66., Kalendar za 2007., Nepoznato o poznatim Brotnjacima, 13-lisni, podloni papir s prostorom za dotisak, Matica hrvatska ?itluk, 2006.,

67., Kalendar za 2007., Frane Radak, 13-lisni, reprodukcije umjetni?kih djela, s podlonim kartonom, Matica hrvatska Ogranak ?itluk, 2006.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, V. X. broja VII. godite. MH ?itluk i UG Cvit, 2007.,

kolarac, list za cure i de?ke, V. - X. broja II. godite, Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2007.,

68., Grbavac, Mate; Radosna zvona, Nakladnik; Matica hrvatska ?itluk, 2007.,

69., Juka, Darko; Priru?nik za novinske novinare, Od prvog podatka do povratne informacije u?inka, Nakladnik; Matica hrvatska ?itluk, 2007.,

70., Mileti?, Mila; Prijateljstvo, Nakladnici; Matica hrvatska ?itluk i Cvitak, Me?ugorje, 2007.,

71., Mileti?, Nikolina; Srce u kamenu, Nakladnici; Matica hrvatska ?itluk i Cvitak, Me?ugorje, 2007.,

72., Mlivon?i?, Ivica, Al Qaida se kalila u Bosni i Hercegovini, Nakladnik; Naa ognjita Tomislavgrad, Sunakladnici; Zbornik Ka?i?- Sinj i Ogranak Matice hrvatske ?itluk, 2007.,

73., Ispruena ruka dobra, napisali krizmanici iz upe sv. Stjepana, (svjedo?anstvom krizmanika od 123 dobra djela svakoga od njih), ?erin. Nakladnici; Matica hrvatska ?itluk i upni ured sv. Stjepana, ?erin, 2007.,

74., ?ori?, ito imun; U?iteljica koja nije htjela biti dosadna, Nakladnici: Matica hrvatska ?itluk i Cvitak, Me?ugorje, 2007.,

75., Zbornik 140 godina upe ?erin, Nakladnici:Matica hrvatska i upni ured ?erin, 2007.

Cvitak list za sretno djetinstvo, I. IV. broja VIII. godite. MH ?itluk i UG Cvit, 2007.,

kolarac, list za cure i de?ke, I, - IV, broja III. godite. Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2007.,

76., Vu?i?, Tanja; Povijest koarke u Brotnju, Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, Sunakladnik: Op?ina ?itluk i Kulturno informativni centar ?itluk, 2007.

77., Vei?-Mlinarevi?, Nevenka; A ivot te?e dalje, Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, 2007.,

78., Zidni kalendar za 2008. godinu; Naa dendroflora, 13-lisni s podlonim kartonom, Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, 2007.,

79., Zidni kalendar za 2007. godinu; Frane Radak, 13-lisni, reprodukcije umjetni?kih djela, s podlonim kartonom, Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, 2007.,

80., Vei?Mlinarevi?, Nevenka; Slutnja, pripovijetke, Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, 2008. godina.

81., Grgi?, Nada (pseudonimom; Ivanova, Idana); Magnum, roman, Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, 2008. godina.

82., Doga?ajnica Brotnjo 2006./2007., Nakladnici; Matica hrvatska ?itluk i op?ina ?itluk, 2008., - (186 str.),

83., Brotnjo-ju?er, danas, sutra Zbornik radova, Nakladnici; Op?ina ?itluk i Ogranak Matice hrvatske ?itluk, 2008., - (320 str.)

Cvitak list za sretno djetinstvo, I. IV. broja IX. godite. MH ?itluk i UG Cvit, 2008.,

kolarac, list za cure i de?ke, I. - IV. broja IV. godite. Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2008.,

84., Brotnjo, Zbornik br. 5., Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, Sunakladnik: Op?insko vije?e ?itluk, 2008. (400 str.)

85., Hercegova?ki stap - (Sajam tradicije i autohtonih proizvoda Hercegovine) i Matica hrvatska ?itluk, Katalog, 40. stranica, 29,7x21cm, Ljubuki, kolovoz 2007.,

86., Me?unarodni sajam-eko-etno Hrvatska 2007. - Eko-etno Hercegovina, Nakladnici:Udruga za regionalni i ruralni razvoj Hercegova?ki STAP i Matica hrvatska ?itluk, Katalog 44. stranice, 29,7x21cm, rujan 2007.,

87. 95., Cvitak, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez;

1. 10. broja, godite I., 2000./2001.,1. 10. broja, godite II., 2001./2002.,

1. 10. broja, godite III., 2002./2003., 1. 10. broja, godite IV., 2003./2004.,

1. 10. broja, godite V., 2004./2005., 1. 10. broja, godite VI., 2005./2006.,

1. 10. broja, godite VII., 2006./2007., 1. 10. broja, godite VIII., 2007./2008.,

96., Zidni i stolni kalendar za 2009. godinu; zajedno s Maticom hrvatskom 13-lisni s podlonim kartonom, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluk, 2008.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, V. X. broja IX. godite, MH ?itluk i UG Cvit, 2009.,

kolarac, list za cure i de?ke, V. - X. broja IV. godite. Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2009.,

97., Cvitak, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. 10. broja, godite IX., 2008./2009.,

98., Voli?, Boena; Crvenkapac, (knjiga pri?e i igrokaza za djecu), Nakladnici: Cvitak i Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, ?itluk - Me?ugorje, 2009.,

99., Molitve, obi?aji i pri?e moga zavi?aja, napisali krizmanici iz upe sv. Stjepana, ?erin. Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku i upni ured sv. Stjepana, ?erin, 2009.,

100., Doga?ajnica Brotnjo 2007./2008., Nakladnici: Op?ina ?itluk i Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, 2009., - (186 str.),

101., Juri?, Jakov; Klianski psalmi Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku i Golgota, humanitarna fondacija Me?ugorje, 2009.,

102., Emil Raspudi?; Planinske pri?e;Nakladnici: Cvitak i Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, ?itluk - Me?ugorje, 2009.,

103., Emil Raspudi?; Boo Mileti? - Od Lipna do svjetskih portskih arena, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, ?itluk, 2009.,

104., Robert Joli?; Stanovnitvo Brotnja u tursko doba, Nakladnici: Op?insko vije?e ?itluk, Naa ognjita Tomislavgrad, Matica hrvatska ogranak ?itluk, ?itluk - Tomislavgrad, 2009.,

105., Tanja Vu?i?, Monografija HKK Brotnjo 94., Bubamare lete visoko, Nakladnik: Ogranak Marice hrvatske u ?itluku, 2009.,

Cvitaklist za sretno djetinstvo, I. V. broja X. godite. MH ?itluk i UG Cvit, 2009.,

kolarac, list za cure i de?ke, I. - V. broja V. godite. Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2009.,

106., Zidni kalendar za 2010. godinu; Razglednice Hercegovine, 13-lisni s podlonim kartonom, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluk, 2009.,

107., razglednice; (?etrnaest op?ina iz Hercegovine po pet motiva, Sveukupno: sedamdeset razli?itih motiva),

108., razglednice Me?ugorja, esnaest razli?itih motiva, 10,50 x 15,00 cm, Ogranak Matice hrvatske ?itluk, 2010.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, V. X. broja X. godite. MH ?itluk i UG Cvit, 2010.,

kolarac, list za cure i de?ke, V - X broja V. Godite. Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2010.,

109., Cvitak, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. 10. broja, godite X., 2009./2010.,

110., Monografija Brotnjo - Naa pri?a, Nakladnici: Op?ina ?itluk, Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, 2010.,

111., Radoslav Dodig, Kulturno-povjesni vodi? kroz Hercegovinu i Bosnu, (prigodni vodi? povodom Glavne skuptine Matice hrvatske, ?itluk, Herceg-Etno selo Me?ugorje, 19. lipnja 2010.,) Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, lipanj 2010.,

112., Prigodna potanska marka povodom Glavne skuptine Matice hrvatske, ?itluk, Herceg-Etno selo Me?ugorje, 19. lipnja 2010.,) Nakladnik: HP d.o.o. Mostar u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u ?itluku, lipanj 2010.,

113., Richard Green /Miljenko Grubea/, roman Put ljubavi, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, srpanj 2010.,

114., Richard Green /Miljenko Grubea/, A Novel The Path of Love, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, srpanj 2010.,

115., Richard Green / Miljenko Grubea/, powie?? Droga Milosci, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, srpanj 2010.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, I. V. broja XI. godite, MH ?itluk i UG Cvit, 2010.,

kolarac, list za cure i de?ke, I. - V. broja VI. godite, Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak ?itluk 2010.,

116., Jakov Juri? Klianin Bogobojazni Ivan-hrvatski teak, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, rujan 2010.,

117., Nia realna gimnazija ?itluk, u povodu 60. obljetnice ustanovljenja 1950. 2010., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, rujan 2010.,

118., Tanja Vu?i?, Identitet i imid Brotnja, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, listopad 2010.,

119., Emil Raspudi?, to je ?vrknulo, Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku i List za sretno djetinjstvo Cvitak, ?itluk Me?ugorje listopad 2010.,

120., Nevenka Vei? Mlinarevi?, Zrnca s koraje ivota, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, listopad 2010.

121., Marijan Sivri? - Ivo ?epanovi?, Me?ugorje 30 godina fenomena sve od A do Z, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, prosinac 2010.,

122., Marijan Sivri? - Ivo ?epanovi?, Me?ugorje 30 Years of a Phenomenon All from A to Z; Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, prosinac 2010.,

123., Marijan Sivri? - Ivo ?epanovi?, Me?ugorje 30 ans d' un phnom?ne Pour tout savoir d' A ? Z; Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, prosinac 2010.,

124., Marijan Sivri? - Ivo ?epanovi?, Me?ugorje 30 anni di fenomeni tutto dalla A alla Z; Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, prosinac 2010.,

125., Zidni kalendar za 2011. godinu Uz dvadesetu obljetnicu obnoviteljskog rada ogranka, 13 lisni s podlonim kartonom, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluk, 2010.,

Cvitak list za sretno djetinstvo, VI. X. broja XI. godite. MH ?itluk i UG Cvit, 2011.,

kolarac, list za cure i de?ke, VI. - X. broja VI. Godite. 2011., Nakladnik: Naklada M Design, Me?ugorje, Sunakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, 2011.,

126., Cvitak, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. 10. broja, goditeXI., 2010./2011.,

127., Zdravko Niki?, Sime ivota vi?noga - Zapisi Stipana Trnovca, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, sije?anj 2011.,

128., Sonja Juri?, Suncokret pognute glave / Sonflower with bovted head, ilustrirala Anja Bartulovi?, prijevod na engleski Dragana Rajkovi?, 24 str., 2011.

129., Cvr?ak - dje?ji list osnovnih kola Brotnja, urednik Pero Petrui?, Godina I, broj 1, 2011., listopad studeni 36 str., Godina I, broj 2, 2011., prosinac 32 str., Godina II, broj 3, 2012., velja?a 32 str. Godina II, broj 4, 2012., travanj 32 str. Godina II, broj 5, 2012., lipanj 32 str.,

Cvitak list za sretno djetinjstvo redovito izlazi 10. brojeva u jednoj kolskoj godini, (Godite XIII. Broj 10., lipanj 2012.) i kolarac, list za cure i de?ke, redovito izlazi 10. brojeva u jednoj kolskoj godini, (Godite VIII., Broj 10., lipanj 2012.).

130., Cvitak, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. 10. broja, godite XII., 2011./2012.,

Cvr?ak - dje?ji list osnovnih kola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz kolsku godinu.,

131., Nevenka Vai?-Mlinarevi? Kad se ivoti omotaju, 80 str., 2011.

132., Drago Saravanja, Novo odijelo, 214 str. 2011.

133., Velimir Klju?e, Ptica u krletki: pjesme, 106 str., 2011.

134., Miljenko Stoji?, S druge strane - (p)ogledi iz suvremenosti. Suizdanje Naklada K. Kreimir-Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, urednik Kreimir ego, 136 str., 2011.

135., Zdravko Ostoji?, Praporci: pjesme za djecu, urednik Kreimir ego, ilustrirali studenti ALU na irokom Brijegu, 52 str., 2011.

136., Fra Martin Planini?, Izme?u dva Lazara: odgovor velikosrpskoj mitomani/i, 406. str., 2011. 137., Sonja Juri?, Suncokret pognute glave / Sonflower with bo\ve? head, ilustrirala Anja Bartulovi?, prijevod na engleski Dragana Rajkovi?, 24 str., 2. izdanje, 2011.

138., Emil Raspudi? i Pero Petrui?, Stotinu deset godina kolstva u Bijakovi?ima - Me?ugorju, ilustrirana, 200 str. Nakladnici Osnovna kola Bijakovi?i i Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, 2012.

139., Sonja Juri?, Prolje?e opet dolije?e, Suizdanje Ogranak Matice hrvatske u ?itluku i Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, ilustrirala Anja Bartulovi?, 80 str., 2012.

140., Fra Franjo Mabi?, Dvije Dragice Pavkovi?, II. dopunjeno izdanje, Nakladnici: Matica hrvatska ?itluk, Suton d.o.o. iroki Brijeg, upa sv. Josipa Radnika u Izbi?nu, 122 str., 2012.,

141., Emil Raspudi?; Snaga ljubavi, Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku i Ogranak Matice hrvatske u Vrgorcu, Sunakladnik: Udruga Libri ?itluk, ?itluk 2012.,

142., Fra Franjo Mabi?, Pripovijetke i doga?aji, Nakladnici: Matica hrvatska ?itluk, upa sv. Josipa Radnika u Izbi?nu, Suton d.o.o. iroki Brijeg, 292 str., 2012.,

143., Fra Franjo Mabi?, Tjestenine i rioti, Nakladnici: Matica hrvatska ?itluk, Suton d.o.o. iroki Brijeg, upa sv. Josipa Radnika u Izbi?nu, 286 str., 2012.,

144., Jure Beljo, Komunikacije u Brotnju, Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, 48 str., 2012.,

145., Sonja Juri?, Boi?ni dar, (A Christmas present, Regalo Per Natale), Ogranak Matice hrvatske u ?itluku , ilustrirala Anja Bartulovi?, 30 str., 2012.

146., Velimir Klju?e, Drame: drame i libreto, 168 str., Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, kolovoz 2012.,

147., Anita Martinac, U pogledu, 112 str., Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, studeni 2012.,

148., Ivana Bunti?, Piruete rasutih bisera, 88 str., Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, prosinac 2012.,

149., ?edomil ili? i Ana Medovi?, Atlas ukrasnih vrtnih biljaka, 434 str., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, Franjeva?ka ku?a Masna Luka i Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu, velja?a 2013. godine.

150., Milenko Vasilj, Me?ugorje 1981 2013., La storia con i massaggi della Regina della pace, 384 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, travanj 2013.,

151., Cvitak, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. 10. broja, godite XIII., 2012./2013.

152., Miljenko Stoji?, Did Jozo, roman, ilustracije Ante Ivankovi?, Nakladnici: Matica hrvatska ?itluk, UG Cvitak i Gral, 116 str., kolovoz 2013.

153., Pero Petrui?, Fra Didak Bunti?, otac sirotinje, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku , ilustrirala Anela Kora?, 30 str., rujan 2013.,

154., Fra Franjo Mabi?, Boje bilje oko nas, (Za?insko, ljekovito, jestivo, mirodijsko, medonosno, otrovno), Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, upa sv. Josipa Radnika, Izbi?no, Naa ognjita, Tomislavgrad, 386 str., rujan 2013.

155., Duan Musa, Ljudi i prikaze, 144 str., Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, studeni 2013.,

156., Anita Martinac i Sanijela Matkovi?, U susret rije?i, 94 str., Nakladnik: Matica hrvatska ?itluk, studeni 2013.,

157., Pero Petrui?, Zgode i nezgode maloga Jerke, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku , ilustracije u?enici Osnovne kole ?erin, ?erin, 104 str., prosinac 2013.,

158., Elizabeta Medi?, An?eo nad mojom zemljom 144 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske ?itluk, Sunakladnik: HKD Napredak Podrunica Ljubuki, sije?anj 2014.,

159., Fra Janko Bubalo, Apokalipti?ni dani 230 str., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske ?itluk, Hercegova?ka franjeva?ka provincija Uznesenja BDM, Vicepostulatura postupka mu?enitva Fra Leo Petrovi? i 65 subra?e i Gradsko kulturno sredite Vrgorac, Priredio: fra Miljenko Mi?a Stoji?, velja?a 2014.,

160., Marija Zorka Vasilj, elje jednog djeteta, 156 st., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske ?itluk i Fakultet prirodoslovno matemati?kih i odgojnih znanosti Sveu?ilita u Mostaru, oujak 2014.,

161., Sonja Juri?, Biti dijete, Ilustracije: U?enici likovne sekcije O A. B. imi?, Mostar I. O S.S. Kranj?evi?, Mostar, 76 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, Sunakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, travanj 2014.,

162., arko Dugandi?, Demografske zna?ajke upe ?erin (1900. 1953.), 148 st., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske ?itluk i upni ured sv. Stjepana prvomu?enika, ?erin, travanj 2014.

163., Milenka Vasilj Me?ugorje 1981.-2014, Povijest ukazanja i poruke Kraljice Mira od 1981. do 2014., 368 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, travanj 2014.,

164., Josip kerlj, ivjeti ovaj ivot (1990. 2013.), Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku i Ogranak Matice hrvatske u Posuju, 116 str. svibanj 2014.,

165., Luka Kravi?, Vesele pjesmice 98 str., Ilustracije: Luka Kravi?, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske ?itluk, Sunakladnik: HKD Napredak Podrunica Ljubuki, svibanj 2014.,

166., Miljenko Mi?a Stoji?, Niz Mitnicu, (p)ogledi o drutvu oko nas, 174 str., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, HRsvijet, Munchen i Ogranak Matice hrvatske u Vrgorcu, svibanj, 2014.,

Cvitak list za sretno djetinjstvo redovito izlazi 10. brojeva u jednoj kolskoj godini, (Godite XIV. Broj 10., lipanj 2014.) i kolarac, list za cure i de?ke, redovito izlazi 10. brojeva u jednoj kolskoj godini, (Godite IX., Broj 10., lipanj 2014.).

Cvr?ak - dje?ji list osnovnih kola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz kolsku godinu, (Godina IV, broj 15., svibanj - lipanj 2014.),

167., Cvitak, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez, 1. 10. Broja, Godite XIV., 2013./2014.,

167., Pero Petrui?, Sveti Stjepan, prvi kr?anski mu?enik, Ilustrirao: fra Tihomir Bazina, akad. slikar, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, Edicija: krinjica, knjiga br. II., kolovoz, 2014.,

168., Jakov Juri? Klianin, Gospa nas poziva: Prepoznajmo djela milosti Boje, 388. str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, rujan 2014.,

Cvitak list za sretno djetinjstvo redovito izlazi 10. brojeva u jednoj kolskoj godini, (Godite XV. Broj 1., rujan 2014.),

S brojem 4. goditem XV., prosinac 2014., te smr?u pokreta?a glavnog i odgovornog urednika gosp. Kreimira ege i pod velikim insinuacijama i optubama pojedinca iz ?lanstva urednitva i budu?eg nakladnika, Ogranak Matice hrvatske u ?itluku nije vie Nakladnik). kolarac, list za cure i de?ke, redovito izlazi 10. brojeva u jednoj kolskoj godini, (Godite X., Broj 1., rujan 2014.)

S brojem 4. goditem X. prosinac 2014., smr?u pokreta?a i glavnog urednika gospodina Kreimira ege te pod velikim insinuacijama i tekim optubama, te pokuaja proskribiranja gospodina Andrije Stoji?a, ?lana Glavnog odbora Matice hrvatske i predsjednika Ogranka Matice hrvatske u ?itluku ?itlu?ki ogranak nije vie nakladnik kolarca, list prestaje s izlaenjem.,

Cvr?ak , dje?ji list osnovnih kola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz kolsku godinu, (Godina V, broj 16., rujan - listopad 2014.), (Godina V, broj 17., studeni - prosinac 2014.),

169., Mario Vasilj, Me?ugorje Gospini apostoli Vicka svjedo?i, 184 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske ?itluk, rujan 2014.,

170., Mario Vasilj, Me?ugorje Gli Apostoli della Madona La Testimonanza di Vicka, 184 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske ?itluk, rujan 2014.,

171., Kata Lendi?, Divljino moja, njena, braunasta, pjesme, 52 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske ?itluk, Sunakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Vrgorcu, rujan 2014.,

Cvr?ak , dje?ji list osnovnih kola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz kolsku godinu, (Godina V, broj 18., sije?anj - velja?a 2015.), (oujak travanj, 2015., Godina V. broj 19.), (svibanj lipanj, 2015., Godina V. Broj 20.),

172., Mario Vasilj, Me?ugorje Aposteln Der Gospa Vicka Bezeugt, 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, sije?anj 2015.,

173., Milenko Vasilj, Me?ugorje 1981 2015 , La storia con i massaggi della Regina della pace, 400 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, velja?a 2015.,

174., Anita Martinac, Medaljon, prvi roman o kriparima, 266 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, oujak 2015.,

175., Mario Vasilj, Me?ugorje Gospini Apostoli Mirjana svjedo?i, 191 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, travanj 2015.,

176., Mario Vasilj, Me?ugorje Gli Apostoli della Madonna La Testimonianza di Mirjana, 191 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, travanj 2015.,

177., Mate Grbavac, Svijetla strana Sunca, roman, 296 str., Nakladnici: Ogranak matice hrvatske u ?itluku i Drutvo hrvatskih knjievnika Herceg-Bosne, svibanj 2015.,

178., Fra Grga Marti?, Zapam?enja, pretisak izdanja: Zagreb Gjure Trpinca, 1906., 119. str., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku i Ogranak Matice hrvatske u Posuju, svibanj 2015.,

179., Nevenka VEI? Mlinarevi?, A zato ne! , 80 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, lipanj 2015.,

180., Zdravko Ostoji?, Jalove godine, Pri?e starog Me?ugorja, (drugo proireno izdanje), 80 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, srpanj 2015.,

181., Mario Vasilj, Me?ugorje Aposteln Der Gospa Mirjana Bezeught, 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, srpanj 2015.,

182., Mario Vasilj, Me?ugorje our Ladies Aposteles Mirjanas'S Testimony, 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, srpanj 2015.,

183., Emil Raspudi?, Kraljevska gozba, Pri?e za djecu, 168 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, srpanj 2015.,

184., Progonstvo fra Frane Juki?a iz Sarajeva u Carigrad godine 1852 :s dvije slike i tuma?em nepoznatih rije?i / napisao Frano Juki?, preslika 2015., 24 str. Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, rujan 2015.,

185., Anamaria Alpeza, Ti si moj an?eo, roman, 110 str. Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, rujan 2015.,

186., Mario Vasilj, Medziugorje Apostolowie Matki Boej wadectwo Mirjany, (na poljskom jeziku), 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, rujan 2015.,

187., Ivan Soldo, Promiljanja, pjesme, 98 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, rujan 2015.,

188., Anita Martinac, Medaljon, prvi roman o kriparima, 266 str., II. izdanje, Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima, listopad 2015.,

189., Pero Petrui?, Moj tata je branitelj, Ilustrirao: Ernesto Markota, akad. slikar, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, Edicija: krinjica, knjiga br. III., studeni 2015.,

190., Miljenko Stoji?, Podno kria, (p)ogledi o drutvu oko nas, 248 str. Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, studeni 2015.,

191., Biskup dr. Petar ?ule, Misli velikih umova o Bogu i vjeri, Mostar. 1925.; preslika, prosinac 2015., 1.. str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku i Ogranak Matice hrvatske u Grudama, rujan 2015.,

Cvr?ak , dje?ji list osnovnih kola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz kolsku godinu, (Godina V, broj 21., rujan - listopad 2015.), od ovoga broja glavna urednica je Jasna Jerki? ?ori?, (studeni - prosinac, 2015., Godina V. Broj 22.), (sije?anj - velja?a, 2016., Godina V. Broj 23.), (oujak - travanj, 2016., Godina V. Broj 24.), (svibanj - lipanj, 2016., Godina V. Broj 25.),

192., Milenko Vasilj, Me?ugorje 1981. 2016., La storia con i massaggi della Regina della pace, 416 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, velja?a 2015.,

193., Mario Vasilj, Me?ugorje, our Lady `S Apostles Vicka`s Testimony, 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, oujak 2016.,

194., Zdravko Niki?, Zavi?ajna rapsodija pjesme, 164 str. Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku i Ogranak Matice hrvatske u Grudama, travanj 2016.,

195., Pero Petrui?, Fra Slavko Barbari? Pri?a o ?ovjeku ogromna srca / Padre Slavko Barbari?, L Storia di un uomo dal cuore enorme, (dvojezi?no izdanje) Ilustrirala: Anela Kora?, akad. slikarica, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u ?itluku, Edicija: krinjica, knjiga br. IV., svibanj 2016.,

Dodajmo ovome i iznimno bogatu izlobenu djelatnost koju obavljamo u Klubu Matice hrvatske, gdje je smjeten i ured Ogranka. Me?utim, zbog specifi?nih vlasni?kih i korisni?kih odnosa postalo je upitno daljnje koritenje prostora. Povjerenje i kreativna suradnja sa upnim uredima: ?itluk, ?erin, Gradina i Gradni?i, omogu?uje nam da izlaemo u Galeriji fra Didaka Bunti?a, ?itluk, Vjeronau?nom centru u ?erinu, Dvorani sv. Petra i Pavla u Bileti? Polju i Staroj crkvi sv. Blaa u Gradni?ima. Prostori su zadovoljavaju?e kvadrature koji bi se jo trebali kvalitetnije urediti za potrebe galerijskih djelatnosti, to one svakako trebaju i zasluuju. Sve dosad odrane izlobe pratili su reprezentativni katalozi i u vie navrata katalog-kalendarij, to daje biljeg naeg vremena i iznimnu nakladni?ku osobnost Ogranku Matice hrvatske u ?itluku.

1. 4., ?etiri skupne izlobe bro?anskih umjetnika,

5., Skupna izloba dubrova?kih likovnih stvaratelja (Galerija Jelena izbor iz fundusa; Neda Kuzek, Marojica Mitrovi?, Josip Trosman, Josip kerlj, Eduard Petri? i po prvi put gospara Luka Paljetka. ),

6., Skupna izloba za fundus Galerije fra Didaka Bunti?a,

7., Izloba studenata IV. i V. godine ALU na irokom Brijegu,

8., Skupna izloba hrvatskih umjetnika iz Brotnja Franjo Primorac, Ivan Barbari?-Braco, Vlado ?ili?, Vlado Falak, Gordana Filipovi?-Gagro,Ljubo Jovanovi?, Anela Kora?, Janja Mileti? i Dalibor Pehar.,

9., Izloba na zadanu temu; Ja sam kruh ivota

10., Ante ?ulo,

11., Stipe Zoroja,

12., Dragana Nui? Vu?kovi?,

13., Jure Semren,

14., Franjo Primorac,

15., Nikola Vu?kovi?,

16., Vlado Pulji?,

17., Perica fra Petar Vidi?,

18., Janja Mileti?,

19., Ante Ljubi?i? Car.,

20., Skupna izloba likovnih umjetnika iz Metkovi?a,

21., Likovni umjetnici neretvanskog sliva,

22., Luka Peko,

23., Anto Kajini?,

24., Izloba studenskih radova IV. i V. godine ALU iroki Brijeg.,

25., Skupna izloba slika i skulptura Klub prijatelja,

26., Anela Kora?,

27., Franjo Primorac,

28., Zdravko Mihaljevi?,

29., Mario unji?,

30., Sre?ko Kriste,

31., Vinko Mikuli?,

32., Blaenka Zvonkovi?-Tomi?i?,

33., Izloba iz zbirke fra Nikole Bonjaka,

34., Antonija Gudelj,

35., Igor Dragi?evi?,

36., Janja Mileti?,

37., Dalibor Pehar,

38., Ivica Vlai?,

39., Branimir Bartulovi?,

40., Hamo Ibrulj,

41., Ivan Kujundi?, travanj lipanj 2004.,

42., Mario unji?-Mrva, svibanj lipanj 2004.,

43., Skupna izloba hrvatskih umjetnika u povodu 140. obljetnice upe ?erin, (Dar umjetnika i Matice hrvatske ?itluk za po?etnu zakladu budu?e Likovne zbirke upe ?erin), srpanj kolovoz 2004.,

44., Dragutin Beeni?, rujan 2004.,

45., Andrea Musa, rujan listopad 2004.,

46., Biljana Abramui?, Duko Abramui?, listopad studeni 2004.,

47., Josip kerlj, studeni prosinac 2004.,

48., Fani Anti?evi?,

49., En Face, prosinac 2004.,

50., Skupna izloba 33 akademska. umjetnika na temu Boi? 2004. prosinac 2004. sije?anj 2005.,

51., Silva Radi?, sije?anj 2005.

52., Anto Mamua, velja?a oujak 2005.,

53., Mate Ljubi?i?, travanj 2005.,

54., Antun Boris valjek, travanj svibanj 2005.,

55., Zdravko Ani?, svibanj srpanj 2005.,

56., Tomislav Zub?i?Zupa, rujan 2005.,

57., Skupna izloba Sonja Nikoli?-Jurii?, Dragana Nui?-Vu?kovi?, Zdenko Jurii?, Nikola Vu?kovi?, rujan listopad 2005.,

58., Zlatko Glavini?, studeni 2005.,

59., Udruga En Face, dvadeset est umjetnika na temu Boi? 2005., prosinac 2005., - sje?anj 2006.,

60., Ivana ?avar, oujak 2006.,

61., Frane Radak, svibanj lipanj 2006.,

62., Velimir Klju?e, svibanj lipanj 2006.,

63., Dragutin Beeni?, rujan 2006.,

64., Fra Petar Perica Vidi?, rujan 2006.,

65., Andrija Jakeli?, listopad 2006.,

66., Drago Bui?, studeni 2006.,

67., Udruga En Face Boi? 2006., (jedanaest umjetnika).

68., Vanja Radau, skulpture, crtei i dekalkomanije; katalog izlobe s kalendarijem, (Kalendar 2007.,), ( 25. sije?nja 12. velja?a 2007.), galerija Klub Matice hrvatske, 16 stranica, 30x24 cm., 2007.

69., Mladen Ivei?, slike, (1. 10. travnja 2007.), galerija Klub Matice hrvatske, 12 stranica, 20x21 cm.,

70., Ivan Herceg, slike, 16. stranica, 20x21 cm, (19. travnja 2. svibnja 2007.), galerija Klub Matice hrvatske.

71., Zorislav Drempeti?-Hr?i?, slika i crtea, (4. 20. svibnja 2007.,), 12 stranica, 20x21 cm galerija Klub Matice hrvatske.

72., Marija Dujmovi?-Kondres, slike, 16. stranica, 20x21 cm, (23. svibnja - 13. lipnja 2007.,), galerija Klub Matice hrvatske.

Hercegova?ki STAP (Sajam Tradicije i Autohtonih Proizvoda Hercegovine) i Matica hrvatska ?itluk, Katalog, 40. stranica, 29,7x21cm, Ljubuki, 28. srpnja 2007. od 10,00 do 24 sata , Trnica. Me?unarodni sajam-eko-etno Hrvatska 2007. - Eko-etno Hercegovina, Udruga za regionalni i ruralni razvoj Hercegova?ki STAP i Matica hrvatska ?itluk, Katalog, 44. stranice, 29,7x21cm, Zagreb, Hrvatska, 11. 16. rujna 2007. od 10,00 do 19.30 sata , Zagreba?ki Velesajam.

73., Ljiljana Rajkovi?, slike i kolai, (14. rujna 4. listopada 2007.), 16 stranica, 20x21cm, Stara crkva sv. Blaa, Gradni?i.

74., Ivica Kraljevi? i Dario Pehar, slike, Katalog izlobe s kalendarijem, (Kalendar za 2008.,), 16. stranica, 30x24 cm., 2007. godina, Galerija Klub Matice hrvatske od 8. prosinca 2007. godine 6. sije?nja 2008. godine.

75., Vanja Rogoi? - Ojdeni?, slike, Katalog izlobe s kalendarijem, (Kalendar za 2008.,), 16. stranica, 30x24 cm., 2008.godina, Galerija Klub Matice hrvatske od 11. travnja do 1. svibnja 2008. godine.

76., Franjo Primorac, slike, 16. stranica, 30x24 cm., 2008. godina, galerija Klub Matice hrvatske od 22. svibnja do 6. lipnja 2008. godine.

77., Franjo Primorac, slike, 16. stranica, 30x24 cm., 2008. godina, (uz suradnju OMH u Sarajevu i Samostana sv. Ante, Bistrik), Mala galerija sv. Ante, Bistrik-Sarajevo, 10. lipnja do 26. lipnja 2008. godine.

78., Marina Trogrli?, slike, 12. stranica, 29,7x24 cm., 2008. godina, galerija Klub Matice hrvatske od 20. rujna do 10. listopada 2008. godine.

79., Zita Ron?evi?-valjek, Zvukovi mora Morske orgulje i Josip VALJEK, Kratke pri?eslike, 16. stranica, 29,8x24 cm., 2008.godina, galerija Klub Matice hrvatske od 29. listopada do 19. studenoga 2008. godine.

80., Grupa likovnih hrvatskih umjetnika Livna LI ART (In memoriam Vlado Marijanovi?, 1906. - 1958.) 16. stranica, 30x23 cm., 2008. godina, hotel Brotnjo, zavrna ve?er Dani Matice hrvatske u Brotnju Kuanje Mladog vina, 3. studenoga 2008. godine.

81., Mirjana Barbari? - Turudi?, slike, Katalog izlobe s kalendarijem, (Kalendar za 2009.,), 16. stranica. 30x24 cm., 2008. godina, ?itluk, Galerija fra Didaka Bunti?a od 8. prosinca do 26. prosinca 2008.,

82., Mirjana Barbari? - Turudi?, slike, Katalog izlobe s kalendarijem, (Kalendar za 2009.,), 16. stranica. 30x24 cm., 2008. godina, ?erin, Velika dvorana upnog ureda sv. Stjepana, 26. prosinca 2008. do 15. sije?nja 2009. godine.

83., Vesna Vuga- Suac, slike, skulpture i reljefi, Katalog izlobe s kalendarijem, (Kalendar za 2009.,), 16. stranica. 30x24 cm., 2008. godina, ?itluk, Galerija Klub Matice hrvatske od 17. prosinca do 6. sije?nja 2009. godine.

84., An?elko Krasi?, skulpture, 16. stranica, 30x24 cm., 2009.godina, galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 21. svibnja do 24. svibnja 2009. godine.

85., Vera Primorac, slike, 4. stranica, 21x15 cm., 2009. godina, Galerija fra Didaka Bunti?a, ?itluk od 13. rujna do 11. listopada 2009. godine.

86., Anton Cetin, slike, crtei i grafike,Poetika tihe snage i bezazlenosti 16. stranica, 28,7x21 cm., 2009. godina, Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 18. rujna do 5. listopada 2009. godine,

87., Mirjana Barbari?, slike, 4. stranica, 21x15 cm., 2009.godina, hotel Brotnjo, ?itluk od 27. listopada do 1. studenoga 2009. godine.

88., Miro Petric, izloba grafika, 16. stranica, 28,7x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 3. do 24. studenoga 2009. godine.

89., Ante Ljubi?i? Car, slike, 4. stranice, 21x15 cm., 2009. godina, Galerija fra Didaka Bunti?a, ?itluk od 8. prosinca 2009. do 6. sije?nja 2010. godine.

90., Tomislav Dugandi?, izloba slika, 16. stranica, 29,8x24 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 10. do 30. travnja 2010. godine.

91., Skupna izloba;Andrej Gvozden, Darko Dugandi? i Mirko Zovko, izloba grafika, 16. stranica, 29,8x24 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 22. svibnja do 13. lipnja 2010. godine.

92., UHLU ?i?ak, (Ane Denona, Dijana Valenta, Mateo Ka?uni? i Stjepan Milo) izloba slika, skulptura i grafika, 12. stranica, 29,7x24 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 18. rujna do 10. listopada 2010. godine.

93., Anela Kora?, slike, 16. stranica, 29,8x24 cm., Galerija Matice hrvatske, Zagreb, (Suradnja Sredinjice i Ogranka Matice hrvatske u ?itluku) od 21. listopada do 3. studenoga 2010. godine.

94., Blaenka Raspudi?, izloba slika, 4. stranica, 21x15 cm., Gradska vije?nica Ljubuki od 23. do 30. studenoga 2010. godine,

95., Blaenka Raspudi?, izloba slika, 4. stranica, 21x15 cm., hotel Brotnjo, ?itluk od 15. do 22. prosinca 2010. godine.

96., Ivan Herceg, izloba slika, 4. stranice, 29,7x21 cm., hotel Brotnjo, od 6. sije?nja do 15. sije?nja 2011. godine.

97., Stjepan Skoko, izloba skulptura, Krini put, 24. stranice, 23x23 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 19. travnja do 19. svibnja 2011. godine.

98., Ilija Sko?ibui?, izloba skulptura, reljefa, 16. stranica, 23x23 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 20. svibnja do 20. lipnja 2011. godine.

99., Ljiljana Rajkovi?, izloba slika, 12. stranica, 20x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 17. rujna do 17. listopada 2011. godine.

100., Anto Pervan, izloba slika, 12. stranica, 20x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 3. studenoga do 3. prosinca 2011. godine.

101., Velimir Klju?e, izloba slika, Katalog izlobe s kalendarijem, (Kalendar za 2012.,), 12. stranica. 20x31 cm., prosinac 2011. godina, ?itluk, hotel Brotnjo od 15. prosinca 2011. do 10. sije?nja 2012.,

102., eljko Mucko, izloba slika, 16. stranica, 23x23 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 23. svibnja do 23. lipnja 2012.

103., Davorin Radi?, izloba slika, 16. stranica, 23x23 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 14. rujna do 14. listopada 2012.,

104., Vilim Pari?, izloba slika, 12. stranica, 21x21 cm., Galerija fra Didaka Bunti?a, ?itluk od 8. prosinca 2012. do 6. sije?nja 2013.,

105., Duko Abramui?, izloba slika, 4. stranica, 21x15 cm., Duobrini?ko sredite, ?erin od 12. prosinca 2012. do 6. sije?nja 2013.

106., Mirjana Barbari?, izloba slika, 4. stranica, 21x15 cm., Galerija fra Didaka Bunti?a, ?itluk od 7. travnja do 1. svibnja 2013.,

107., Skupna izloba - / prof. Nikola Vu?kovi?, ml. asist. Mateja Gali?, studenti III. godine kiparstva na ALU na irokom Brijegu: Zrinka Rui?i?, Zvonimir Andrik, Mihaela Nikolina Mabi? i Darijana Puljak/ izloba skulptura i slika, 16. stranica, 29,5x21,5 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 22. svibnja do 22. lipnja 2013.

108., Branimir Doroti?, izloba slika, 16. stranica, 29,5x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 20. rujna do 20. listopada 2013.,

109., Stjepan Skoko, izloba skulptura na temu Grozd 4 stranica, 23x23 cm, Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 3. studenoga do 3. prosinca 2013.,

110., Nikica Sablji?, izloba slika, 4 stranica, 15x21 cm, U holu Kino dvorane u Posuju od 11. do 20. travnja 2014.,

111., Nikica Sablji?, izloba slika, 6 stranica, 21,5x17 cm, hotel Brotnjo od 28. travnja do 11. svibnja 2014.,

112., Josip kerlj, izloba slika, 6 stranica, 21x15 cm, hotel Brotnjo od 23. svibnja do 23. lipnja 2014.,

113., Ernesto Markota, izloba slika, 12 . stranica, 29,0x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 19. rujna do 20. listopada 2014.,

114., Trpimir Grgi?, izloba slika, 12 stranica, 29,5x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 3. studenoga do 3. prosinca 2014.,

115., Ante Ljubi?i? Car, izloba slika, 4 stranica, 21x15 cm, Galerija fra Didaka Bunti?a, ?itluk od 6. sije?nja do 6. velja?e 2015.,

116., Zoran Zelenika, izloba crtea, Minijature (Male stvari), 12 stranica, 21,5x17,5 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 21. svibnja do 21. lipnja 2015.,

117., Miroslav etka, izloba slika, 24 stranice, 20,0x16,5 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 18. rujna do 18. listopada 2015.,

118., Kornelija Neli Bajalo, izloba slika, 16 stranice, 29,7x21,0 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, ?itluk od 3. studenoga do 3. prosinca 2015.,

119., Otvorenje prodajne izlobe umjetni?kih radova i rukotvorina ?lanova Udruge Naa zemlja, Dolac na Lavi Travnik, Galerija fra Didaka Bunti?a, Trg Podadvor 1, ?itluk, od 13. oujka do 3. travnja 2016.,

Rade?i u duhu svrhe i zada?e Matice hrvatske, eljeli smo dati svoj obol u oboga?ivanju, osuvremenjivanju i osvje?ivanju hrvatskog ?ovjeka, jezika i kulture hrvatskog naroda kao tragove za stvaralatvo u budu?nosti. Osobito se zalau?i za djecu i mlade, nastoje?i ih privu?i k sebi. Kroz sveukupni rad nastojali smo sa?uvati posebnost i originalnost, to je prepoznato i nagra?eno od ?elnih ljudi Matice hrvatske na zajedni?koj sjednici Predsjednitva i Glavnog odbora Matice hrvatske, koja je u lipnju 2009. godine odrana u Zagrebu, na kojoj je na prijedlog i inicijativu predsjednika OMH u ?itluku gospodina Andrije Stoji?a donesena jednoglasna odluka da se Glavna i Izborna Skuptina te najstarije hrvatske kulturne institucije odri 19. lipnja 2010. godine u ?itluku.

To je prvi put u povijesti Matice hrvatske da se Glavna skuptina odrava izvan granica Republike Hrvatske. Tom je odlukom ?itlu?kom ogranku Matice hrvatske ukazano golemo priznanje, povjerenje i ?ast da bude doma?in tako zna?ajnoga kulturnog doga?aja, kojeg je Ogranak Matice hrvatske u ?itluku u potpunost opravdao te po miljenju svih sudionika Glavne skuptine u?inio sadrajno i programski neponovljivim. Svi sudionici, a posebice oni koji su prvi puta posjetili Hercegovinu postali su poklisari i vjerni zagovornici isti?u?i da smo pokazali i dokazali kao izgleda hrvatski uspjeh i ljudima vratili povjerenje u slonost i u hrvatsku naciju, te pokazali kako treba misliti, raditi i vjerovati uz Boju pomo? u hrvatsku budu?nost. Matica hrvatska tim je postupkom pokazala da su dravne granice realna ?injenica koja se ne moe ignorirati, ali i da one ne smiju prije?iti kulturno i duhovno povezivanje Hrvata, s koje god se strane granice oni nalazili.

Skuptina Matice hrvatske ula je u povijest kao prvi najve?i Mati?in skup odran izvan dravnih granica, i to u zemlji u kojoj je poloaj Hrvata izrazito ugroen. Mati?in dolazak snaan je znak kulturne, duhovne i moralne potpore Hrvatima u BiH da ustraju u svojim nastojanjima, kao i poruke da u borbi za svoja prava nisu odcijepljeni od matice zemlje i od Matice hrvatske.


andrija

prof. Andrija Stoji?,
predsjednik Ogranka Matice hrvatske ?itluk,
?lan Glavnog odbora Matice hrvatske

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537