KIC ?itluk

Ispis
Kulturno informativni centar ?itluk. Davne 1962. godine (08. 10.) osnovan je Narodni univerzitet ?itluk, koji je pod tim imenom djelovao do 1985. godine, kada mijenja naziv u Radni?ki univerzitet ?uro Pucar - Stari. Pod tim imenom ova kulturna institucija radila je sve do demokratskih promjena devedesetih godina prolog stolje?a kada mijenja ime u Kulturno-informativni centar (KIC) ?itluk. Tijekom proteklih 42 godine djelovanja, ova ustanova dala je veliki doprinos u razvoju kulturnog, zabavnog, informativnog i portskog ivota na podru?ju op?ine ?itluk. ezdesetih i 70-ih godina, prolog stolje?a putem raznih te?ajeva, ve?ernjih kola i seminara, veliki broj odraslih osoba zavrio je dokolovanje i tako stekao potrebito znanje i umije?e za posao i zapoljavanje.

Osnovne djelatnosti KIC-a

1. istraivanje potreba djelatnika, djelatnih ljudi i gra?ana na podru?ju op?ine ?itluk u oblasti informiranja, obrazovanja i kulture;
2. programiranje i organiziranje raznih oblika obrazovanja odraslih;
3. stru?no osposobljavanje odraslih putem organiziranja te?ajeva, seminara, odravanje predavanja i drugih oblika osposobljavanja u to spada i znanstveno prosvje?ivanje;
4. popularizacija i irenje knjige i izdava?ke djelatnosti;
5. istraivanje u oblasti povijesnih znanosti;
6. pripremanje i prire?ivanje stalnih, povremenih i pokretnih izlobi sa svrhom kulturno-prosvjetnog obrazovanja;
7. informiranje djelatnika i pu?anstva o konkretnim pitanjima iz oblasti gospodarstvenog, kulturnog i portskog ivota u okviru op?ine ?itluk putem op?inskih glasila i drugih sredstava informiranja;
8. organiziranje kulturno-zabavnog ivota u Op?ini;
9. prikazivanje igranih, dokumentarnih i drugih filmova;
10. obavljanje i drugih poslova kojima se doprinosi obrazovanju i stru?nom osposobljavanju mladei i odraslih osoba, razvoju kulturno-zabavnog i portskog ivota u op?ini ?itluk.

KIC ?itluk, uz svoje redovite aktivnosti uklju?uje se kao organizator ili suorganizator u gotovo sve kulturne, portske i zabavne manifestacija i priredbe koje se odravaju u op?ini ?itluk, ako to su tradicionalni humanitarni koncert No? sje?anja, zatim aktivnosti uz proslavu Dana op?ine ?itluk, te tradicionalna turisti?ko-kulturna i gospodarstvena manifestaciju Dani berbe gro?a u Brotnju.

Knjinica

U sklopu Kulturno-informativnog centra ?itluk djeluje i Narodna knjinica ?itluk. Korisnici su, uglavnom, u?enici osnovnih i srednjih kola te studenti i gra?ani. U posljednjih nekoliko godina knjinica je oboga?ena novim izdanjima i odre?enim brojem novih knjiga suvremene tematike. U nekoliko navrata, iz vlastitih sredstava i uz potporu Op?inskog vije?a ?itluka nabavljen je ve?i broj knjiga, ali po broju knjiga ova knjinica jo ni izbliza ne zadovoljava potrebe u?enika, studenata i gra?ana, jer u posljednje vrijeme raste zanimanje gra?ana za knjigom. Trenuta?no knjinica broji skromnih oko 7000 knjiga.


Mala i Kino dvorana

Mala i Kino dvorana tako?er su u sastavu KIC-a, a koriste se za kulturne, politi?ke i druge potrebe djelatnika, ustanova i gra?ana i svih zainteresiranih subjekata koji organiziraju razne skupove ili priredbe u ?itluku.

Kulturno Informativni Centar ?itluk

Trg rtava domovinskog rata b.b.
tel.: 036/642 643
fax.: 036/642 643

iro ra?un kod Zagreba?ke banke d.d. broj:
3381 2022 0013 7522

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537