Sluba za drutvene djelatnosti, op?u upravu i branitelje

Ispis
Ilko Prusina, dipl.iur.
pomo?nik na?elnika

Tel. 036/ 640-546
Fax: 036/ 640-537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Odsjeci:

Irena Bago, dipl. iur.
ef Odsjeka za op?u upravu - alter sala

Tel: 036 / 640 - 545
Fax: 036/ 640 - 534
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Op?inska sluba za drutvene djelatnosti, op?u upravu i branitelje, obavlja slijede?e poslove i zadatke:

 • izvrava i osigurava izvrenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • predlae i provodi utvr?enu politiku u pitanjima iz nadlenosti Slube;
 • obavlja upravno-pravne poslove u pitanjima iz nadlenosti Slube;
 • obavlja poslove vo?enja registra mjesnih zajednica i suradnje sa mjesnim zajednicama;
 • obavlja poslove pruanja pravne pomo?i;
 • sura?uje na sredstvima informiranja i prati primjenu Zakona i slobodi pristupa informacijama;
 • obavlja poslova Centra za pruanje usluga gradanima;
 • vodenja propisanih evidencija u oblasti iz djelokruga slube i izdaje uvjerenja o ?injenicama na temelju tih evidencija;
 • vodenja postupka radi utvrdivanja ?injenica o kojma se ne vodi slubena evidencija i izdaje odgovaraju?a uvjerenja o tim ?injenicama;
 • pra?enja i primjene zakona i propisa iz oblasti gra?anskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vodenje MKR, MKU i MKV i knjiga dravljana;
 • vo?enja mati?nih knjiga ro?enih, vjen?anih i umrlih i mati?nih knjiga dravljana;
 • izdavanja uvjerenja i izvoda iz mati?nih knjiga i knjiga dravljana, obrada i dostavljanje statisti?kih podataka, izvje?a, obavijesti i popisa iz mati?nih evidencija, ?in sklapanja braka, pokretanje ostavinskih postupaka kod nadlenih sudova;
 • obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja (prijam, evidentiranje, arhiviranje i otprema pote) za potrebe svih slubi za upravu i stru?nih slubi;
 • obavlja poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa i o istim vodi propisanu evidenciju;
 • obavlja personalne poslove za rukovode?e i ostale dravne slubenike i namjetenike svih op?inskih slubi za upravu i stru?nih;
 • vodenje prvostepanjskog upravnog postupka u oblasti braniteljsko-invalidske zatite i druge upravne poslove u svezi sa ostvarivanjem prava iz BIZ-a;
 • utvrdivanje prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu, i druge vidove socijalne pomoci;
 • davanje stru?nih miljenja na nacrte i prijedloge op?ih propisa iz oblasti BIZ-a;
 • vrenja pomo?i korisnicima BIZ-a u ostvarivanju njihovih prava;
 • priprema propise iz svoje nadlenosti koje donosi Op?insko vije?e i op?inski na?elnik;
 • obavlja i druge poslove koji ne spadaju u nadlenost drugih op?inskih slubi za upravu te
 • obavlja i druge stru?ne poslove iz svoje oblasti utvr?ene zakonom i drugim propisima koji su joj dani u nadlenost.

Unutarnja ustrojba Op?inske slube za drutvene djelatnosti, op?u upravu i branitelje

Poslovi i radni zadatci iz nadlenosti Op?inske slube obavljaju se u okviru slijede?ih unutarnjih ustrojbenih jedinica:

a) Odsjek za branitelje i drutvene djelatnosti
b) Odsjek za op?u upravu

Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

a) Odsjek za branitelje i drutvene djelatnosti

Odsjek za branitelje i drutvene djelatnosti obavlja slijede?e poslove i zadatke:

 • vo?enje prvostupanjskogg upravnog postupka u oblasti braniteljsko-invalidske zatite i druge upravne poslove u svezi sa ostvarivanjem prava iz BIZ-a;
 • utvrdivanje prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu, i druge vidove socijalne pomo?i;
 • davanje stru?nih miljenja na nacrte i prijedloge op?ih propisa iz oblasti BIZ-a;
 • vrenja pomo?i korisnicima BIZ-a u ostvarivanju njihovih prava;
 • predlae i provodi utvr?enu politiku i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti skrbi o djeci, osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju, visokom kolstvu, kulturi, tjelesnoj kulturi i portu,
 • rjeava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadlenosti Odsjeka,
 • obavlja poslove vo?enja registra mjesnih zajednica i suradnje sa mjesnim zajednicama;
 • vodi postupak u svezi primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama;
 • sura?uje sa sredstvima informiranja i prati primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama;
 • obavlja poslove pruanja pravne pomo?i gra?anima;
 • osigurava suradnju s odgovaraju?im upanijskim tijelima iz oblasti za koju je utemeljena te
 • obavlja i druge poslove iz nadlenosti Odsjeka.

b) Odsjek za op?u upravu ili Centar za pruanje usluga gra?anima

Odsjek za op?u upravu ili Centar za pruanje usluga gra?anima obavlja slijede?e poslove i zadatke:

 • osigurava izvrenje zakona i drugih propisa iz oblasti op?e uprave;
 • rjeava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dunosti op?ine za koje nije nadlena niti jedna druga op?inska slube za upravu;
 • vodenja upravnog postupka u upravnim stvarima u oblasti op?e uprave;
 • vrenje poslova Centra za pruanje usluga gradanima;
 • vo?enja propisanih evidencija u oblasti iz djelokruga slube i izdaje uvjerenja o ?injenicama na otemelju tih evidencija;
 • vo?enja postupka radi utvr?ivanja ?injenica o kojma se ne vodi slubena evidencija i izdaje odgovaraju?a uvjerenja o tim ?njenicama;
 • pra?enja i primjene zakona i propisa iz oblasti gra?anskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vo?enje MKR, MKU i MKV i knjiga dravljana;
 • vo?enja mati?nih knjiga ro?enih, vjen?anih i umrlih i mati?nih knjiga dravljana,
  ?in sklapanja braka, pokretanje ostavinskih postupaka kod nadlenih sudova;
 • izdavanja uvjerenja i izvadaka iz mati?nih knjiga i knjiga dravljana, obrada i dostavljanje statisti?kih podataka, izvje?a, obavijesti i popisa iz mati?nih evidencija;
 • obavlja poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa i o istim vodi propisanu evidenciju;
 • obavlja personalne poslove za rukovode?e i ostale dravne slubenike i namjetenike svih op?inskih slubi za upravu i stru?nih slubi;
 • obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja (prijam, evidentiranje, arhiviranje i otprema pote) za potrebe svih slubi za upravu i stru?nih slubi;
 • obavlja normativno-pravne poslove u svezi donoenja op?ih akata iz djelokruga Odsjeka, te
 • obavlja i druge poslove iz nadlenosti Odsjeka.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537