Sluba za financije

Ispis
Pavo Zovko, dipl. oecc.
pomo?nik na?elnika

Tel. 036/ 640 - 521
Fax. 036/ 640 - 528

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Op?inska sluba za financije obavlja slijede?e poslove i zadatke:

 • izvrava i osigurava izvrenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • provedbu zakona, drugih propisa i op?ih akata u okviru prava i dunosti Op?ine u oblasti financija;
 • predlae i provodi utvr?enu politiku u pitanjima iz nadlenosti Slube;
 • priprema i izra?uje op?inski Prora?un i planove izvanprora?unskih sredstava;
 • izra?uje odluke o izvrenju Prora?una i druge akte iz oblasti financija,
 • obavlja pla?anje i prijenos sredstava transakcijskog ra?una,
 • prati realizaciju izvrenja Prora?una po vrstama prihoda i rashoda po korisnicima,
 • sustavno i aurno evidentira sve prora?unske transakcije u okviru op?inskih prihoda i rashoda,
 • sustavno i aurno knjii sve financijske dokumente u glavnoj i pomo?nim knjigama,
 • pravovremeno obavlja zaklju?na knjienja po periodi?nim i zavrnom ra?unu,
 • izra?uje tabelarna izvje?a i informacije za Op?insko vije?e i op?inskog na?elnika i via dravna tijela (upanijska i federalna),
 • osigurava da se pravilno primjenjuju propisi o slobodi pristupa informacijama te
 • obavlja sve stru?ne i administrativne poslove za koje je Sluba utemeljena kao i druge poslove iz njezine nadlenosti.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537