Sluba za gospodarstvo

Ispis
Jasna Kara?i?, dip. ing.
pomo?nica na?elnika

Tel: 036/ 640 - 523
Fax: 036/ 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Odsjeci:

Ivanka Prusina, dipl. oec.
ef Odsjeka za gospodarstvo

Tel. 036 / 640 - 529
Fax: 036 / 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Marin Vu?i?, dipl. ing. agr.
ef Odsjeka za inspekcijske poslove

Tel.: 036 / 640 - 552
Fax: 036 / 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


1. Djelokrug rada Op?inske slube za gospodarstvo

Op?inska sluba za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Sluba) obavlja slijede?e poslove i zadatke:
- izvrava i osigurava izvrenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
- predlae i provodi utvr?enu politiku u pitanjima iz nadlenosti Slube;
- obavlja upravne poslove iz nadlenosti Slube;
- obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom utvr?ene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetnitva, poljoprivrede, umarstva, lova i ribolova, sanitarne zatite, zatite okolia, komunalne infrastrukture, urbanizma i gra?enja;
- priprema propise iz svoje nadlenosti koje donosi Op?insko vije?e i Op?inski na?elnik;
- obavlja poslove pra?enja gospodarskih kretanja;
- predlae i provodi utvr?enu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima, kao i nadzor racionalnog koritenja poslovnih prostora kojima gazduje op?ina;
- obavlja poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora;
- organizira analiti?ko pra?enje zakupaca poslovnih prostora;
- predlae, u okviru ovlatenja, mjere prema ustanovama, gospodarskim drutvima i drugim pravnim subjektima glede pitanja iz nadlenosti Slube;
- skrbi o zatiti uma i umskog zemljita;
- obavlja stru?ne poslove koji se odnose na prikupljanje obradu, analiziranje statisti?kih podataka,
- izvrava i osigurava izvravanje zakona i drugih propisa u oblasti stratekog planiranja, lokalnog ekonomskog razvoja,
- sprovodi utvr?enju politiku u oblasti stratekog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja,
- realizacija i kontrola realizacije razvojnih projekta i kapitalnih investicija,
- kontinuirano promovira Op?inu ?itluk kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privla?enja doma?ih i inozemnih investicija,
- radi na uspostavi, promoviranju i na?inu upravljanja poslovnih zona, te
- obavlja i druge poslove iz svoje oblast utvr?ene zakonom i drugim propisima koji su joj dani u nadlenost.

2. Unutarnje ustrojstvo Op?inske slube za gospodarstvo

Poslovi i radni zadaci iz nadlenosti Slube obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:
a) Odsjek za gospodarstvo,
b) Odsjek za inspekcijske poslove
c) Odsjek za strateko planiranje i lokalni ekonomski razvoj.

3. Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

a) Odsjek za gospodarstvo

Odsjek za gospodarstvo obavlja slijede?e poslove i zadatke:
- obavlja pravne i stru?ne poslove iz oblasti poduzetnitva koji su u nadlenosti op?ine;
- izdaje odobrenja za rad samostalnih radnji i djelatnosti;
- uspostavlja i vodi registre;
- izdaje namjensku suglasnost za poslovne prostore;
- izdaje uvjerenja o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u slubenoj evidenciji;
- obavlja stru?ne poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu analiziranje statisti?kih podataka;
- sudjeluje u izradi kratkoro?nih, srednjoro?nih stratekih planova;
- obavlja poslove pra?enja gospodarskih kretanja;
- obavlja poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora;
- predlae i provodi utvr?enu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanju poslovnim prostorima, kao i kontrolu racionalnog koritenja poslovnih prostora kojima gazduje op?ina;
- izra?uje informacije, izvje?a i druge materijale iz oblasti gospodarstva i druge poslove iz svoje nadlenosti;
- priprema i izra?uje nacrte normativnih i drugih op?ih akata iz svoje nadlenosti i obavlja druge poslove iz navedenih oblasti sukladno zakonu.

b) Odsjek za inspekcijske poslove

Odsjek za inspekcijske poslove obavlja slijede?e poslove i zadatke:
- obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom i drugim propisima utvr?ene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetnitva, poljoprivrede, umarstva, lova i ribolova, sanitarne zatite, urbanizma i gra?enja, zatite okolia i komunalne infrastrukture;
- sa?injava izvje?a o radu i dostavlja ih nadlenim tijelima te sura?uje s njima sa svrhom efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja osnovne djelatnosti, te
- obavlja sve druge poslove iz svoje nadlenosti.

c) Odsjek za strateko planiranje i lokalni ekonomski razvoj

Odsjek za strateko planiranje i lokalni ekonomski razvoj obavlja slijede?e poslove i zadatke:
- izvrava i osigurava izvravanje zakona i drugih propisa u oblasti stratekog planiranja, lokalnog ekonomskog razvoja,
- sprovodi utvr?enju politiku u oblasti stratekog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja,
- realizacija i kontrola realizacije razvojnih projekta i kapitalnih investicija,
- kontinuirano promovira Op?inu ?itluk kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privla?enja doma?ih i inozemnih investicija,
- organizacija promotivne seminare, prezentacije, sastanke, posjete i sli?no,
- prati raspisane natje?aje, predlae i kandidira projekte prema svim razinama vlasti, me?unarodnim organizacijama i donatorima,
- sudjeluje u uspostavi, promoviranju i na?inu upravljanja poslovnih zona,
- obavlja stru?ne i administrativne poslove za odre?ena povjerenstva i druga radna tijela Op?inskog vije?a i Op?inskog na?elnika,
- priprema nacrte akata koja usvaja Op?insko vije?e, daje miljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koja usvajaju nadlene institucije iz oblasti za koju je osnovan,
- obavlja i druge poslove iz oblast za koje je osnovan kao i poslove koje mu u zadatak stave Op?insko vije?e i Op?inski na?elnik.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537