Služba za gospodarstvo

Ispis
Jasna Karačić, dip. ing.
pomoćnica načelnika

Tel: 036/ 640 - 523
Fax: 036/ 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Odsjeci:

Ivanka Prusina, dipl. oec.
šef Odsjeka za gospodarstvo

Tel. 036 / 640 - 529
Fax: 036 / 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Marin Vučić, dipl. ing. agr.
šef Odsjeka za inspekcijske poslove

Tel.: 036 / 640 - 552
Fax: 036 / 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


1. Djelokrug rada Općinske službe za gospodarstvo

Općinska služba za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja slijedeće poslove i zadatke:
- izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
- predlaže i provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
- obavlja upravne poslove iz nadležnosti Službe;
- obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom utvrđene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, sanitarne zaštite, zaštite okoliša, komunalne infrastrukture, urbanizma i građenja;
- priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik;
- obavlja poslove praćenja gospodarskih kretanja;
- predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima, kao i nadzor racionalnog korištenja poslovnih prostora kojima gazduje općina;
- obavlja poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora;
- organizira analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora;
- predlaže, u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima glede pitanja iz nadležnosti Službe;
- skrbi o zaštiti šuma i šumskog zemljišta;
- obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje obradu, analiziranje statističkih podataka,
- izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti strateškog planiranja, lokalnog ekonomskog razvoja,
- sprovodi utvrđenju politiku u oblasti strateškog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja,
- realizacija i kontrola realizacije razvojnih projekta i kapitalnih investicija,
- kontinuirano promovira Općinu Čitluk kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija,
- radi na uspostavi, promoviranju i načinu upravljanja poslovnih zona, te
- obavlja i druge poslove iz svoje oblast utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dani u nadležnost.

2. Unutarnje ustrojstvo Općinske službe za gospodarstvo

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:
a) Odsjek za gospodarstvo,
b) Odsjek za inspekcijske poslove
c) Odsjek za strateško planiranje i lokalni ekonomski razvoj.

3. Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

a) Odsjek za gospodarstvo

Odsjek za gospodarstvo obavlja slijedeće poslove i zadatke:
- obavlja pravne i stručne poslove iz oblasti poduzetništva koji su u nadležnosti općine;
- izdaje odobrenja za rad samostalnih radnji i djelatnosti;
- uspostavlja i vodi registre;
- izdaje namjensku suglasnost za poslovne prostore;
- izdaje uvjerenja o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj evidenciji;
- obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu analiziranje statističkih podataka;
- sudjeluje u izradi kratkoročnih, srednjoročnih strateških planova;
- obavlja poslove praćenja gospodarskih kretanja;
- obavlja poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora;
- predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanju poslovnim prostorima, kao i kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora kojima gazduje općina;
- izrađuje informacije, izvješća i druge materijale iz oblasti gospodarstva i druge poslove iz svoje nadležnosti;
- priprema i izrađuje nacrte normativnih i drugih općih akata iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove iz navedenih oblasti sukladno zakonu.

b) Odsjek za inspekcijske poslove

Odsjek za inspekcijske poslove obavlja slijedeće poslove i zadatke:
- obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom i drugim propisima utvrđene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, sanitarne zaštite, urbanizma i građenja, zaštite okoliša i komunalne infrastrukture;
- sačinjava izvješća o radu i dostavlja ih nadležnim tijelima te surađuje s njima sa svrhom efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja osnovne djelatnosti, te
- obavlja sve druge poslove iz svoje nadležnosti.

c) Odsjek za strateško planiranje i lokalni ekonomski razvoj

Odsjek za strateško planiranje i lokalni ekonomski razvoj obavlja slijedeće poslove i zadatke:
- izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti strateškog planiranja, lokalnog ekonomskog razvoja,
- sprovodi utvrđenju politiku u oblasti strateškog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja,
- realizacija i kontrola realizacije razvojnih projekta i kapitalnih investicija,
- kontinuirano promovira Općinu Čitluk kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija,
- organizacija promotivne seminare, prezentacije, sastanke, posjete i slično,
- prati raspisane natječaje, predlaže i kandidira projekte prema svim razinama vlasti, međunarodnim organizacijama i donatorima,
- sudjeluje u uspostavi, promoviranju i načinu upravljanja poslovnih zona,
- obavlja stručne i administrativne poslove za određena povjerenstva i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
- priprema nacrte akata koja usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koja usvajaju nadležne institucije iz oblasti za koju je osnovan,
- obavlja i druge poslove iz oblast za koje je osnovan kao i poslove koje mu u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537